Udredning af inkontinente borgere

 

  Udarbejdet/revideret: februar 2018
Revideres: februar 2020
Ansvarlig: Kontinenssygeplejerskerne

Målgruppe:

Kontinensinstruktører og kontinenssygeplejersker på ældre og sundhedsområdet

Formål/mål:

  • At sikre, at der foretages en ens faglig veldokumenteret udredning af borger med inkontinens samt i værksætter faglig velbegrundet tiltag
  • At sikre lindring eller fjernelse af symptomer
  • At forbedre borgerens livskvalitet
  • At opspore andre sygdomme og evt. videre henvise til læge
  • At borgeren opnår viden om inkontinensproblemet

Instruks

Borgerens værdier og ønsker for livskvalitet er udgangspunkt for den faglige vurdering.

Borgere udredes efter minimal Care princippet, dvs. simple og ikke invasive metoder.

Udredningsskema findes i Care under Word skabeloner og sygepleje.

Der iværksættes sygeplejefaglige handlinger afhængig af årsagerne.

Borgere der er berettiget til en bevilling efter servicelovens §112, bevilges inkontinenshjælpemiddel, der tilgodeser  deres behov

Borgere revurderes efter individuel vurdering

 

 

Anamnese

Hjælpespørgsmål

Evt. handlinger

Vandladningsproblemet

Hvornår forekommer inkontinens
Beskriv sværhedsgraden
Hvilken slags inkontinenstype

Stress inkontinens: bækkenbundstræning, østro-gen behandling, omlægning af livsstil.

Urge inkontinens: bækkenbundstræning, toilet træning, blæretræning og medicinsk behandling.

Blandings inkontinens: Tag udgangspunkt mest i den udbredte inkontinensform. Se behandling ved stress og urge.

Efterdryp: manueltømning af urinrøret.

Overløbsinkontinens: Genoptræning af blære ved regelmæssig tømning vha. kateter eller operation.  Medicin afhængig af årsag.

Falsk inkontinens: omlægning af livsstil, ændre hjem eller valg af tøj. Evt. brug af hjælpemidler

 

 

 

Hvordan og hvornår er vandladnings-problemet opstået

Snigende

Pludselig opstået

Hvor længe har problemet været aktuelt

Ydre faktorer, som f.eks. operation

Stråleskader

Overvej yderligere undersøgelse for cystit

Ved varig skade overvejes hjælpemidler, ændring af livsform som kan mindske problemet.

 

 

 

Vandladningsmønster/ vandladningsvaner døgnet igennem

Hvornår på døgnet


Nykturi


Antal vandladninger i døgnet?


Registreres vandladnings-trangen

Tømmes blæren

Kraft på urinstrålen

Ødemer

Ved ødemer kontakt til læge. Elevation af benene, samt øget motion.


Ved diuretika overvej indgifts tidspunkt.

Overvej ændring af væskeindgift.

Rette siddestilling ved toiletbesøg.

Triple voiding.

Kontakt kontinenssygeplejerskerne for blærescanning.

Overvej udfyldelse af væske vandladningsskema, blevejning, elektronisk bleregistrering

 

 

 

Betydning for livskvalitet (UCLA)

Social isolation/ensomhed

Brug UCLA skala til vurdering af betydningen

Iværksat handling udfra årsag

 

 

Næsten aldrig eller aldrig

Engang imellem

 

Ofte

 

 

 

1

2

3

Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen med?

 

 

 

Hvor ofte føler du dig udenfor?

 

 

 

Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?

 

 

 

 

Ved en samlet score på 7,8 eller 9 oplever borgeren at være ensom.

 

 

 

Væskeindtag

Hvor meget drikker borgeren, og hvornår.

Overvej udfyldelse af væske vandladningsskema, blevejning, elektronisk bleregistrering.

Vejledning i regulering af væskeindtag.

 

 

 

Medicin som kan have indflydelse på problemet

Antiparkinsonmidler

Tricykliske antidepressiva


Litiumsalte


Antipsykotika


Diuretika


Morfika

Hypnotika/anxiolytika

Gennemgå medicin som kan påvirke vandladningsfunktionen negativ.

Inden lægekontakt kontaktes kontinenssygeplejerskerne, med henblik på stillingtagen til anden medicin.

 

 

 

Hvilke inkontinenshjælpemidler anvendes

Ble, kolbe, bækken, uridom, kateter

Beskriv hvilken type ble, antal skift i døgnet.

Overvej anden løsning end bleer.

 

 

 

Cystit

Har borgeren haft cystit


Antal pr. år


Antibiotisk behandling

Ved gentagne cystit. Se vejledning i forebyggelse af urinvejsinfektion.

Kontakt til kontinenssygeplejersker.

 

 

 

Tarm funktion

(VAS)

Brug VAS-skala til vurdering om afføring kan have indflydelse på blæren

Ved forstoppelse og diarre fokus på rette laxantia dosering. Kost, væske, motion, siddestilling, og anden medicinsk behandling. Se vejledning for forebyggelse af obstipation.

 

 

 

Slimhinde problemer

Ubehag ved genitalier i form af svie, kløe tørhed og svamp

Inden lægekontakt kontaktes kontinenssygeplejerskerne.

Overvej lokal hormon behandling/mælkesyrebakterier.

 

 

 

Øvrige sygdomme

Diabetes, sklerose, parkinson, apoplexia cerebri, rygmarvsskader, strålebehandlinger, lungelidelser, forstørret prostata, lidelse i urinvejene, sygdomme i det lille bækken

Iværksæt rette behandling udfra lidelsen.

Kontakt til kontinenssygeplejersker.

 

 

 

Har der været lægekontakt

Ja/nej

Inden lægekontakt kontaktes kontinenssygeplejerskerne.

 

 

 

Kun kvinder:

Antal fødsler/svære lidelse/store børn

Nedsynkning af blære/livmoder/tarm

Hvilke symptomer

Bækkenbundstræning.

Overvej urinprøve.

Overvej GU.

Inden lægekontakt kontaktes kontinenssygeplejerskerne.

 

 

 

Kun mænd:

Igangsætningsbesvær

Slap stråle/efterdryp

Overvej prostatagener eller andre lidelser.

Inden lægekontakt kontaktes kontinenssygeplejerskerne.

Overvej urinprøve

 

Revurdering af borgere med bevilling på inkontinenshjælpemidler

Observationer:
Hvad er problemet
Hvad har ændret sig i dagligdagen, fysisk, socialt, psykisk
Ved lækage: Er størrelsen på bleen korrekt, sugeevnen korrekt
Indikatorstriber på bleen
Væskeindtag
Medicinændringer
Ændringer på toilettider

Overvej følgende handlinger:
Væskeskema
Vandladningsskema
Blevejning
Identifi
Antal bleskift, toiletbesøg
Afprøv andre produkter
Uridom

Dokumentation

Der oprettes plejeplan i omsorg systemet Care under overskriften udskillelse/urininkontinens. Ovenstående udredning/handlinger/ønsker/behov og evt. henvisninger til samarbejdspartner noteres i plejeplanen.

 

 

Referencer:

Udredning og behandling af urininkontinens i almen praksis. Klinisk vejledning fra Dansk Selskab for Almen Medicin 1. udgave 2009

Bekendtgørelse, socialministeriets bekendtgørelse nr 1078 af 14 september  2010 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven.

Kommunale blanketter til brug ved sagsbehandling vedr. udredning og bevilling af personlige hjælpemidler.

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk