Vejledning i forbindelse med palliativ pleje

 

  Udarbejdet/revideret:

Udarb. oktober 2015
Rev. juli 2019

Revideres: JJuli 2021
Ansvarlig: Palliationsgruppen/
Sundhedsstaben

Målgruppe:

Sygeplejersker på ældre og sundhedsområdet

Formål/mål:

At forbedre behandling og støtte til svært syge og døende patienter i eget hjem.

At gennemføre en systematisk identificering af palliative behov hos patienter med livstruende sygdom, med henblik på at tilbyde tidlig palliativ indsats.


Udredning:

Der foretages en sygeplejefagligfaglig udredning af patienten i forhold til de sygeplejefaglige optegnelser/helbredstilstande.
Er der behov for hjælp til personlig pleje kan sygeplejersken deltage i den personligpleje for at afdække behov for fremtidig hjælp og hjælpemidler, samt for at afdække mulige ønsker og potentiale for rehabilitering.
Skema til identificering af palliative behov :
https://www.sundhed.dk/content/cms/46/92646_eortc_-_dansk.pdf
Udleveres- følg vejledning for Identifikation af palliative behov (instruksfiler).

"Huske liste" ved opstart på et palliativ forløb" gennemgås ved opstart af forløb.(bilag 1)

Der tages stilling til hvilke kompetencer, der fremadrettet kræves for at sikre faglig forsvarlig palliative pleje.

 

Opfølgning efter mors:

Pårørende kontaktes snarest efter- og der planlægges besøg efter begravelse/bisættelse. Der foretages en faglig vurdering for fremtidig behov for opfølgning herunder risiko for depression. Se vejledning for Opfølgning til pårørende (instruksfiler)

 

Dokumentation:

Der udarbejdes handlingsanvisninger udfra de identificerede behov og problemområder.

 

 

Referencer:

Udvikling af den kommunale palliative indsats; Palliativ videncenter; 2013
Palliation i primærsektoren; DSAM:2014.
Anbefalinger for den palliative indsats ; Sundhedsstyrelsen, 2011
http://www.cfkr.dk/retningslinjer/godkendte-retningslinjer/kommunikation/identificering-vha-skema.aspx
Hentet juli 2019

 

Bilag 1:

Huskeliste ved opstart på et palliativt forløb

Stamdata:

 • Obs navn/tlf. på de pårørende.
 • Hvis ingen pårørende, kontaktes sagsbehandler

Medicin

 • Fast medicin
 • PN-medicin. Er der, hvad der er behov for?
 • Hvem administrerer medicinen?
 • Behov for tryghedskasse?

Er der søgt om terminaltilskud?

 • Hvis ikke gøres dette af stamafd. ell. e.l.

Symptombehandling:
Udfylde skemaet: 'Identifikation af behov for palliativ indsats'

 • Smerter?
 • Obstipation?
 • Ernæring/væske?   
 • Kvalme?
 • Svamp?
 • Dyspnø/sekretproblemer?
 • Angst?
 • Trykfølsom? Trykscore

Tværfaglighed:

 • Præst?
 • Psykolog?
 • Fys.? Palliativ fys, lymfedrænage
 • Egen læge?
 • Stamafd.?
 • Smerteklinik?
 • Socialrådgiver?
 • Forsikring?- her tænkes i forhold til udbetaling pga. kritisk sygdom
 • Kunne det være en idé med en tværfaglig samtale m/ borger,
 • pårørende, egen læge spl. evt. SSH/SSA?

Ønsker for den sidste tid

 • "Hvad sker der med mig"?
 • Tanker omkring begravelse, specielt tøj, salmer/sange?
 • Hospice?
 • Plejeorlov? (søges af pårørende via visitationen)
 • Åben indlæggelse?
 • Genoplivning?

Hjælpemidler

 • Nødkald- mobiltelefon om muligt?
 • Trykaflastende foranstaltninger?
 • Plejeseng?
 • Badetaburet?

Pårørende:  

 • Sorggrupper?
 • Børnegrupper?

Information

 • Hvad véd den syge og de pårørende?
 • Information om kommunens tilbud og afklaring af gensidige forventninger

Hvem er behandlingsansvarlig?

 • Opgavefordeling dag-aften-nat

Orientering om/afklaring af

 • Sygdom, behandling, pleje- er der en plan?

Palliations-mappe forefindes i både område syd, midt og nord. BRUG den gerne!


 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk