Vejledning for opfølgning til pårørende efter dødsfald

 

  Udarbejdet/revideret: udarb januar 2019
Revideres: januar 2021
Ansvarlig: Palliationsgruppen/
Sundhedsstaben

Målgruppe:

Sygeplejersker på ældre- og sundhedsområdet

Formål/mål:

 • At afklare hvor i sorgprocessen den pårørende befinder sig og vurdere behov for støtte
 • At give støtte i en normal sorgproces ved at give den efterladte mulighed for at udtrykke følelser og tanker, stille spørgsmål og berette om oplevelser.
 • At sikre at efterlevende med kompliceret sorg tilbydes relevant behandling.

Fremgangsmåde: Opkald snarest efter dødsfald, for at aftale tid til samtale.

 1. Samtale 1-3 uger efter dødsfald. Der aftales evt. tid til en yderligere samtale ud fra individuelle behov.
 2. Samtale ca. 3 måneder efter dødsfald.

Tilgang:

Samtalerne skal have en anerkendende, omsorgsfuld, lyttende og rummende tilgang.

1. samtale:

 • Hvordan gik begravelsen/bisættelsen, gravsted/urnenedsættelse
 • Hvordan har du det?
 • Hvordan går det nu? (Nattesøvn, dagsrytme - passiv/i gang om morgenen, appetit, alkohol/medicin)
 • Hvad synes du er sværest for dig i hverdagen?
 • Hvem støtter dig følelsesmæssigt og praktisk? (Netværk, isolation/"ud af huset", fjernelse af afdødes ejendele/tøj)  
 • Hvad nu? (Tanker om den nærmeste fremtid, forblive boende i hjemmet, økonomi, arbejde)
 • Er der noget, som den efterladte vil berette om? (Oplevelsen af forløbet før og efter dødsfald)
 • Skønnes den efterladte at have et sundt og ukompliceret sorgforløb, skal der ikke foretages yderligere.
 • Der kan evt. henvises til eksisterende tilbud - Egen læge, psykolog, socialrådgiver, selvhjælpsgrupper, sorggrupper (primært til børn og unge), egen præst, lokalcentre (aktiviteter, motion, hobby), pårørendegrupper (fx via foreninger), besøgsven.
 • Det sikres, at den efterladte har telefonnummeret til sygeplejerskens fastnettelefon.
 • Der foretages en faglig vurdering af behovet for opfølgning. Skønnes forløbet kompliceret tilbydes endnu en samtale.
 • Efter samtykke informeres de forebyggende sygeplejersker via advis, når borgeren afsluttes.

En pårørende kan udvikle kompliceret sorg efter dødsfaldet. Vær særligt opmærksomme på pårørende med følgende risikofaktorer:

 • Stor grad af involvering af den pårørende i et længevarende sygdomsforløb uden at have modtaget tilsvarende grad af støtte
 • Manglende tid til, at den pårørende har kunnet forberede sig på dødsfaldet.
 • Manglende støtte i den pårørendes netværk.
 • Tidligere eller nuværende stressfyldte livsbegivenheder.
 • Den efterladte har været i et afhængighedsforhold til afdøde.
 • Tilknytningsproblemer tidligere i livet eller i forhold til afdøde.
 • Separationsangst og/eller kontrollerende forældre i barndommen

Tegn på kompliceret sorg kan eksempelvis være:

 • Vedvarende manglende evne til at acceptere tabet
 • En overdreven optagethed af den afdøde
 • Manglende håb for fremtiden
 • Social isolation
 • Manglende evne til at finde et formål med at leve
 • Udpræget træthed, søvnforstyrrelser og/ eller koncentrationsbesvær
 • Gråd
 • Mangel på interesse/ lystfølelse
 • Ændringer i appetit.

2. samtale:
Samtalen skal have en anerkendende, omsorgsfuld, lyttende og rummende tilgang.

 • Opfølgning på sidste samtale.
 • Hvordan har du det?
 • Hvordan går det nu? (Hvad har ændret sig i forhold til tidligere samtale?)
 • Hvilke følelser fylder, og hvordan kommer de til udtryk?
 • Hvem støtter dig følelsesmæssigt og praktisk? (Netværk, isolation/"ud af huset", oprydning efter afdøde, gravsted) 
 • Hvordan er hverdagene? (Nye rutiner, arbejde, fritidsaktiviteter)
 • Tanker om fremtiden (Behov for at møde andre efterladte, fremadrettede tanker eller tanker præget af tab, økonomi, planer om at flytte)
 • Vurderes der behov for yderligere støtte i sorgforløbet, kan der henvises til eksisterende tilbud (Egen læge, psykolog, socialrådgiver, selvhjælpsgrupper, sorggrupper, egen præst, lokalcentre (aktiviteter, motion, hobby), pårørendegrupper (fx via foreninger), besøgsven.
 • Vurderes at der er behov for yderligere opfølgning, aftales et tidspunkt for kontakt. Vurder om opfølgning skal varetages af andre, sikrer at ansvaret gives videre til andre relevante aktører.
 • Efter samtykke informeres de forebyggende sygeplejersker via advis, når borgeren afsluttes.

 

 

Referencer:

Kilde:
Anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge SST 2012 og 2016.
Guldin Mai-Britt:Når to-bliver til en. Palliativ viden center.
Tellervo Jorit: Sorg- når ægtefællen dør. Pavi 2015
http://www.pavi.dk/sorgstoetteforside.aspx  Hentet januar 2019

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk