Nasalsonde

 

  Udarbejdet/revideret: Februar 2016/juli 2019
Revideres: Juli 2021
Ansvarlig: sundhedsstaben

Målgruppe:

Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker

Formål/mål:

 • At sikre optimal mulighed for at borgeren får sufficient ernæring
 • At skabe optimal sikkerhed i forhold til borgeren i forbindelse med indgift af sondeernæring.
 • At være retningsgivende ift. handlinger, der skal foretages ved pleje af borgeren med sonde
 • At der sikres en optimal dokumentation

Borgerens egen læge eller speciallæge som ordinerer anlæggelse af fødesonde har ansvar for en skriftlig instruktion for anlæggelse, anvendelse og den løbende kontrol af fødesonder til de personer, til hvem han delegerer at anlægge fødesonde og/eller at foretage kontrolprocedurer.

 

Lægens instruks skal altid følges. Følgende instruks kan forelægges lægen med henblik på accept.

 

Inden indgift af sondeernæring

 • Inden hver indgift kontrolleres sondens placering.
 • Inspektion af tuschmærke ved næsefløj - for at se om der har været træk i sonden.
 • Der blæses lidt luft i sonden, man skal med sikkerhed kunne høre gastrointerstinale lyde med et stetoskop ved indblæsning af luft i sonden. Få evt. en kollega til at kontrollere.
 • Inden indgift aspireres og måles residualvolumen.

Indgift af sondeernæring

 • Borgeren skal være under opsyn under hele sondeernæringsindgiften. Borgeren skal observeres for ubehag og symptomer på evt. fejlplacering af sonden, der også kan ske under selve sondeindgiften, samt aspirationssymptomer
 • Der udføres sufficient forebyggende mundpleje for at forebygge infektioner og dermed risiko for pneumoni i forhold til gældende vejledning for tand- og mundpleje.
 • Der måles residualvolumen. Ved residualvolumen på over 150 ml. reduceres mængden af sondemad tilsvarende.
 • Borgeren lejres i delvis eller hel oprejst stilling (minimum 30-45 grader) og bør sidde sådan i 30 minutter efter indgift af sondeernæring.
 • Bolusindgift eller kontinuerlig indgift efter lægeordination
 • Medicin i tabletform ændres til flydende så vidt det er muligt. Alternativt knuses tabletter, hvor det er muligt. Der skal altid skylles efter med vand efter medicinindgift inden tilsæt af sondemad.
 • Under indgift af sondeernæring observeres borgeren for hoste, dyspnø, ubehag, kvalme og opkast.
 • Sonden skylles før og efter indgift af sondeernæring med minimum 30 ml vand. Der anvendes frisktappet vand fra hanen. Vandet skal have en kvalitet, så det kan drikkes.

Hygiejniske forholdsregler ved sondeernæring

 • Almindelige hygiejniske forholdsregler vedr. håndtering af madvarer overholdes (håndvask etc.).
 • Sprøjter skylles efter brug og opbevares tørt. Skiftes ved behov.
 • Ernæringssæt skiftes én gang daglig.

Dokumentation

 • Observationer dokumenteres i omsorgssystem
 • Ordination af behandling med fødesonde, kontrolprocedurer i forbindelse med anlæggelsen og den efterfølgende kontrol skal dokumenteres.
 • Der føres ernæringsskema over indgift. Mængden af sondemad dokumenteres på ark, der ligger hos borgeren og døgndosis dokumenteres iomsorgssystem.

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk