Generelt om magtanvendelse

 

  Udarbejdet/revideret: Februar 2020
Revideres: Februar 2022
Ansvarlig: SALD & HEOG,
Demenskonsulenter

Målgruppe:

Ansatte til pleje af borgere i Kalundborg Kommune

Formål/mål:

Korrekt håndtering af magtanvendelsesbestemmelserne i Serviceloven

 

Brug af magt er undtagelse. Som borger har man ret til selv at bestemme. Personalet må kun bruge magt, eller på anden måde gribe ind i ens ret til selv at bestemme, hvis det er umuligt at løse situationen på anden vis.


Kun personale ansat til pleje af borgere må anvende magtanvendelsesreglerne.


Der skal udarbejdes en socialpædagogisk handleplan, når der er brugt magt, mhp  at forebygge brug af magt.


Regler om brug af magt gælder i forhold til voksne, med betydeligt eller varigt nedsat funktionsevne.

Reglerne for brug af magt til mennesker med demens findes i

SEL kap 24 og kap 24 b.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209925#idf487ff7c-5faf-431c-97af-7fb8a1a06f0

 

link til fagpersoner.  Tryk: Hent publikation

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/til-fagpersoner-regler-om-brug-af-magt-over-for-voksne-med-betydelig-og-varigt-nedsat-psykisk-funktionsevne/view

 

Centrale principper ved brug af magtanvendelse

  • Magtanvendelse skal begrænses mest muligt. Det vil sige at socialpædagogisk bistand, omsorg og pleje altid går forud for magtanvendelse
  • Mindsteindgrebspricippet, der betyder, at magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og være så lidt indgribende som muligt.
  • Proportionalitetsprincippet, der betyder at indgrebet altid skal stå rimeligt i forhold til det, som  ønsker opnået.
  • Skånsomhedsprincippet, der betyder at indgrebet altid skal være så skånsomt og kortvarig som muligt.

Oversigt over Kapitel 24, Serviceloven (SEL)

 

 

 

Referencer:

Serviceloven LBK nr 798 af 07/082019, offentliggørelsesdato 13-08-2019, afsnit VII, Kap 24 ”Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Hentet d. 27/2-2020

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/til-fagpersoner-regler-om-brug-af-magt-over-for-voksne-med-betydelig-og-varigt-nedsat-psykisk-funktionsevne/view Hentet d. 27/2-2020

Socialstyrelsen, viden til gavn. Publikation til fagpersoner. ”Regler om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne” Hentet d. 27/2-2020

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk