Kompetenceprofil for Social- og sundhedshjælpere og vikarer med samme uddannelse

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2019
Revideres: Juli 2021
Ansvarlig: Udviklingssygeplejerske INJK, SM

Målgruppe:

Social- & Sundhedshjælpere og vikarer med samme uddannelse

Formål/mål:Denne kompetenceprofil har til formål at beskrive og synliggøre de kompetencer, der forventes af en social- og sundhedshjælper i Kalundborg Kommune på forskellige niveauer. Kompetenceprofilen bidrager således som et redskab til at afklare, på hvilken niveau medarbejderen er i forhold til sine faglige og personlige kompetencer og kan også anvendes i forbindelse med kompetenceudvikling.

Profilen beskriver, hvilke kompetencer der forventes af en social- og sundhedshjælper eller vikari Kalundborg Kommune i henhold til tre områder:

 • At udføre pleje- og omsorgsopgaver
 • At udføre forebyggelses- og hverdagsrehabilitering
 • Pædagogisk kompetence  

Indenfor hvert af de tre områder er profilen bygget op med følgende niveauer:

 • Basis
 • Øvet
 • Ekspert

Basisniveauet beskriver hvilke kompetencer, der som minimum forventes af en social- og sundhedshjælper.  

Øvet niveau beskriver hvilke forventninger der er i forhold til, at en social- og sundhedshjælper løbende udvikler sine kompetencer.

Ekspert niveau beskriver, at nogle social- og sundhedshjælpere opnår særlige kompetencer indenfor enkelte områder. Der er således mulighed for, at nogle medarbejdere kan udvikle dig indenfor områder, som de har særlig interesse i, eller som der er behov for i teamet.

Det er muligt, at nogle medarbejdere er på basisniveau indenfor nogle områder, men på øvet eller ekspert på andre. Det er således ikke en forudsætning, at medarbejderen er på øvet niveau indenfor alle områder, før de kan erhverve ekspert kompetencer indenfor særlige områder.

Det er lederen, der er ansvarlig for, at alle medarbejdere bliver kompetenceafklaret med afsæt i Kompetenceprofilen. Dette foregår typisk i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale.

Du har som medarbejder imidlertid også selv et ansvar i forhold til, at dine kompetencer lever op til forventningerne på basisniveau. Det betyder, at du skal gøre opmærksom på, hvis du oplever, at der er områder, hvor du har behov for kompetenceudvikling for at kunne leve op til basisniveauet.

 

 

At udføre pleje- og omsorgsopgaver

Basis

Øvet

Ekspert

 • Udfører visiterede pleje- og omsorgsopgaver.
 • Observerer borgeres almene sundhedstilstand og har viden om kroppens opbygning og funktion, herunder den fysiske og psykiske aldringsproces.
 • Kender og reagerer på observationer ved symptomer på:
  • Blodmangel
  • Dehydrering
  • Urinvejsinfektion
  • Obstipation
  • Fejlernæring
  • Gener forårsaget af immobilitet
  • Feber
  • Konfusion
  • Generel ændret adfærd
 • Planlægger i samarbejde med SSA eller sygeplejerske handlinger og observationer for ovenstående symptomer.
 • Kender de hyppigst forekommende kroniske sygdomme og kan i samarbejde med SSA eller sygeplejerske planlægge, udføre pleje og omsorg og evaluere i forhold til:

  • Demens
  • Diabetes
  • KOL
  • Hjerte- karsygdomme
  • Apopleksi
 • Yder basal palliativ pleje og omsorg i den tidlige, sene og terminale fase i samarbejde med SSA, sygeplejersker eller SSH med ekspert erfaring.  
 • Varetager omsorg i forhold til den døende og de pårørende.
 • Udfører sygeplejeopgaver selvstændigt efter individuel delegering og oplæring  indenfor følgende sygeplejefaglige områder:
  • Kompressionsstrømper
  • Kateter pleje
  • Medicinadministration

 • Har viden om kostens betydning i forhold til forebyggelse og sundhedsfremmende. Kan kostregistrere borgere der er i risiko for fejlernæring og kan observere borgerens mad og væskeindtag samt ernæringstilstand (vægt, BMI, mad- og væskeskema).
 • Har viden om korrekt lejring og forflytning af patienten.
 • Har viden om kommunens kvalitetsstandarder og yder hjælp indenfor rammerne.
 • Kender forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb og handler i overensstemmelse med eget kompetenceområde.
 • Dokumenterer udført pleje, evaluering af pleje og opfølgning på pleje i pleje- og handleplaner.
 • Kender og anvender hygiejniske principper og retningslinjer for afbrydelse af smitte-veje.
 • Identificerer og udfører grundlæggende pleje- og omsorgsopgaver.
 • Observerer borgeres almene sundhedstilstand og reagerer hensigtsmæssigt herpå på baggrund af viden om kroppens opbygning og funktion, herunder den fysiske og psykiske aldringsproces.
 • Reagerer på observationer og igangsætter pleje og omsorg ved symptomer på:
  • Blodmangel
  • Dehydrering,
  • Urinvejsinfektion
  • Obstipation
  • Fejlernæring
  • Gener forårsaget af immobilitet
  • Feber
  • Konfusion
  • Generelt ændret adfærd 

 • Planlægger via supervision fra SSA eller sygeplejerske handlinger og  observationer for ovenstående symptomer.
 • Kender de hyppigst forekommende  kroniske sygdomme og kan selvstændigt planlægge, udføre pleje og omsorg og evaluere i forhold til:
  • Demens
  • Diabetes
  • KOL
  • Hjerte- karsygdomme
  • Apopleksi

 • Yder selvstændigt basal palliativ pleje og omsorg i den tidlige, sene og terminale fase.
 • Udfører sygeplejeopgaver selvstændigt efter individuel delegering og oplæring indenfor følgende sygeplejefaglige områder:
  • Stomipleje
  • Medicinadministration, herunder medicinske plastrer
  • Sondeernæring i PEG - sonde
  • Kan ved videredelegering udføre behandling med lægeordinerede salver
 • Har viden om forskellige typer diæter og kan vejlede og støtte borgeren i at få en hensigtsmæssig kost f.eks. kost til småtspisende.
 • Har bred viden om korrekt lejring og forflytning af patienten.
 • Har bred viden om kommunens kvalitetsstandarder og yder fleksibel hjælp indenfor rammerne.

 • Identificerer grundlæggende pleje- og omsorgsopgaver i komplekse situationer.
 • Arbejder sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til aldrings-processens fysiske og psykiske påvirkninger.
 • Igangsætter selvstændigt relevante forbyggende tiltag for ovenstående symptomer og planlægger i samarbejde med SSA eller sygeplejerske yderligere tiltag.
 • Kender de hyppigst forekommende kroniske sygdomme og kan selvstændigt planlægge, udføre pleje og omsorg, evaluere og forebygge udvikling af komplikationer i forhold til:
  • Demens
  • Diabetes
  • KOL
  • Hjerte- karsygdomme
  • Apopleksi

 • Yder selvstændigt basal palliativ pleje og omsorg i den tidlige, sene og terminale fase og kan vurdere kompleksiteten i forhold til behovet for tværfagligt samarbejde.
 • Har viden om forskellige typer diæter i forhold til forskellige typer sygdomme. Kan vejlede og støtte borgeren og pårørende i at få en  hensigtsmæssig kost.
 • Kan oplære kollegaer i korrekt lejring og forflytning af patienten. Er evt. uddannet forflytningsinstruktør.
 • Tager kritisk stilling til kommunens kvalitetsstandarder og kommer med  idéer i gruppen til, hvordan man kan imødekomme borgerens ønsker og behov.
 • Har særlig viden indenfor specifikke områder indenfor grundlæggende sygepleje og formidler sin viden til andre.

 

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at udføre pleje og  omsorgsopgaver 

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at udføre pleje og  omsorgsopgaver 

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at udføre pleje og  omsorgsopgaver 

 • Er åben, anerkendende og nærværende i dialoger med borgere, patienter, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.
 • Arbejder støttende og vejledende med respekt for borgerens trivsel og livskvalitet.
 • Udviser interesse for at arbejde ud fra en fælles forpligtigelse og ansvarsfølelse over for patienten.
 • Påtager sig opgaver i forhold til egne kompetencer og ressourcer.
 • Trives med at arbejde både selvstændigt og i teams.
 • Holder sig orienteret om ny viden inden for området.
 • Kan arbejde i krydsfeltet mellem forventninger fra ledelse, samarbejdspartnere og borgere. 
 • Kan arbejde i en værdiskabende politisk styret organisation - indgår i faglig og etisk dialog
 • Medvirker til at fremme en respektfuld samarbejdskultur på arbejdspladsen, som inddrager kollegaers, patienters og øvrige samarbejdspartneres værdier og holdninger.

 • Har forståelse for organisationens       opbygning, så man kender handleveje i egen afdeling og i kommunen samt i øvrige sektorer.
 • Anvender viden om interne og eksterne arbejdsgange i tilrettelæggelse af patientforløb.
 • Prioriterer tid og ressourcer.
 • Arbejder på flere forskellige opgaver samtidig og bevarer overblikket i pressede situationer
 • Skaber sammenhæng mellem egne og arbejdets krav og værdier.

 • Analyserer og reflekterer over egne og andres handlinger og kan ændre på rutiner.
 • Tager initiativ til at påvirke arbejdsvilkår, der er uhensigtsmæssige i forhold til patienters og kollegaers sikkerhed.
 • Kan handle i forhold til aktivering af beredskabsplan, (vold mod kollega) eller ved massiv ressourcemangel.

At udføre forebyggelse og hverdagsrehabilitering

Basis

Øvet

Ekspert

 • Udfører selvstændigt praktisk og personlig hjælp samt omsorg og pleje til borgere ud fra en rehabiliterende tilgang.
 • Observerer ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand og anvender herunder værktøjer til tidlig opsporing.
 • Planlægger i samarbejde med SSA, sygeplejerske eller SSH med ekspert erfaring hverdagsrehabilitering, så borgeren kan mestre sit hverdagsliv med funktionstab
 • Er bekendt med hvordan man med en pædagogisk tilgang kan inddrage borgerens livshistorie, når man skal  motivere og understøtte borgeren i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i det daglige.
 • Arbejder forebyggende i samarbejde med borgeren og støtter herunder borgeren i at følge træningsplaner /plejeplaner.
 • Er bekendt med hvordan hjælpemidler og velfærdsteknologier kan anvendes for at fremme borgerens funktionsevne.
 • Planlægger og koordinerer i samarbejde med SSA, sygeplejerske eller SSH med ekspert erfaring samarbejdet med tværfaglige samarbejdspartnere i forhold til hverdagsrehabilitering, så borgeren kan mestre sit hverdagsliv med funktionstab.
 • Inddrager borgerens livshistorie via målrettet kommunikation og en pædagogisk tilgang og motiverer og understøtter derved borgeren i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i det daglige.
 • Vejleder borgeren om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud.
 • Anvender viden om netværkets betydning for borgeren.

 

 • Planlægger og koordinerer selvstændigt samarbejdet med  tværfaglige samarbejdspartnere i  forhold til hverdagsrehabilitering, så borgeren kan mestre sit hverdagsliv med funktionstab.

 

 

 

 

 

 

Pædagogiske kompetencer

Basis

Øvet

Ekspert

 • Bruger relevant kommunikationen i samarbejdet med borgeren, pårørende og kollegaer.
 • Forebygger konflikter og vold i forbindelse med pleje af borgere med demens.

 • Har kendskab til socialpædagogiske metoder i demensplejen.
 • Har kendskab til den normale sorg og                krisereaktion hos borgere og pårørende.

 • Har kendskab til den motiverende samtale.
 • Forklarer lovgivningen og vejledninger indenfor områderne: Videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed - herunder utilsigtede hændelser og  sygeplejefaglige optegnelser  (dokumentationspligten).

 • Har viden om og kan motivere borgeren i forhold til sundhedsfremme ud fra hvordan livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motion påvirker sundheden (KRAM).
 • Støtter og vejleder elever i elementære og grundlæggende opgaver.
 • Bruger kommunikationen aktivt i   forbindelse med konflikthåndtering hos borgeren, pårørende og kollegaer.
 • Anvender nænsom nødværge og forebygger derved konflikter og vold i forbindelse med pleje af borgere med misbrug eller psykisk sygdom.
 • Støtter borgere og deres pårørende i forbindelse med krise og sorg.

 • Anvender den motiverende samtale i forbindelse med forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.
 • Har pædagogisk viden og indsigt i principper for tilrettelæggelse af læring.

 • Vejleder borgere, pårørende og kollegaer i forhold til anvendelse af kommunikation, der kan forebygge konflikter.
 • Vejleder pårørende og kollegaer om hvordan nænsom nødværge forebygger konflikter og vold i forbindelse med pleje af borgere med misbrug eller psykisk sygdom.
 • Giver supervision og vejledning til kollegaer i forbindelse med at støtte borgere og deres pårørende i krise og sorg.
 • Har basismodul på vejlederuddannelsen.
 • Kender til SSH uddannelsesniveau og praktikmål.

 

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk