Kompetenceprofil for Social- og sundhedsassistenter og vikarer med samme uddannelse

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2019
Revideres: Juli 2021
Ansvarlig: Udviklingssygeplejerske INJK - SM

Målgruppe:

Social- og sundhedsassistenter

Formål/mål:


Denne kompetenceprofil har til formål at beskrive og synliggøre de kompetencer, der forventes af en social- og sundhedsassistent i Kalundborg Kommune på forskellige niveauer. Kompetenceprofilen bidrager således som et redskab til at afklare, på hvilken niveau medarbejderen er i forhold til sine faglige og personlige kompetencer og kan også anvendes i forbindelse med kompetenceudvikling.  

Profilen beskriver, hvilke kompetencer der forventes af en social- og sundhedsassistent eller vikar med samme uddannelse i henhold til fire områder:

 • At udføre grundlæggende sygepleje
 • At koordinere sygepleje
 • At formidle og udvikle sygepleje
 • At udføre forebyggende og sundhedsfremmende sygepleje

Indenfor hvert af de syv områder er profilen bygget op med følgende niveauer:

 • Basis
 • Øvet
 • Ekspert

Basisniveauet beskriver hvilke kompetencer, der som minimum forventes af en social- og sundhedsassistent.

Øvet niveau beskriver hvilke forventninger, der er i forhold til, at en social- og sundhedsassistent løbende udvikler sine kompetencer.

Ekspert niveau beskriver, at nogle social- og sundhedsassistenter opnår særlige kompetencer indenfor enkelte områder. Der er således mulighed for, at nogle medarbejdere kan udvikle sig indenfor områder, som de har særlig interesse i, eller som der er behov for i teamet.

Det er muligt, at nogle medarbejdere er på basisniveau indenfor nogle områder, men på øvet eller ekspert på andre. Det er således ikke en forudsætning, at medarbejderen er på øvet niveau indenfor alle områder, før de kan erhverve ekspert kompetencer indenfor særlige områder.

Det er lederen, der er ansvarlig for, at alle medarbejdere bliver kompetenceafklaret med afsæt i Kompetenceprofilen. Dette foregår typisk i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale.

Du har som medarbejder imidlertid også selv et ansvar i forhold til at sikre, at dine kompetencer lever op til forventningerne på basisniveau. Det betyder, at du skal gøre opmærksom på, hvis du oplever, at der er områder, hvor du har behov for kompetenceudvikling for at kunne leve op til basisniveauet.


 

 

At udføre grundlæggende1 sygepleje

 

Basis

Øvet

Ekspert

 • Planlægger og udfører grundlæggende sygepleje til borgere og patienter med
  grundlæggende behov.
 • Observerer, vejleder, motiverer ogvaretager grundlæggende sygepleje hos kronisk syge og svage patienter i samarbejde med anden autoriseret sundhedsperson.
 • Udfører grundlæggende sygepleje ved de hyppigst forekomne somatiske sygdomme, herunder:
  • Hjerte- karsygdomme - hypertension, apopleksi, AMI, angina pectoris, hjerteinsufficiens, arytmi, trombose, ødemer, lungeødem og arteriosklerose
  • Diabetes - type 1 og 2
  • Gigtsygdomme - reumatid artrit og osteoartrose
  • Fraktur - collumfemoris, osteoporose, collesfraktur m/Hoffmans apparatur og diskusprolaps
  • Luftvejs- og lungelidelser - pneumoni, pneumothorax, kronisk bronkitis, asthma, lungeemfysem og lungecancer
  • Fordøjelsessystemet - ulcus, obstipation, diarre, galdesten, hepatitis og coloncancer
  • Nyre- og urinvejslidelser - UVI og Uræmi
  • Hudelidelser - decubitus og eksem
  • Immunforsvaret - sepsis, anafylatisk chok, leukæmi allergi og infektionssygdomme

 • Udfører grundlæggende sygepleje på baggrund af borgerens og patientens fysiske og psykiske symptomer. Herunder ændringer der skyldes:
  • Dehydrering
  • Under- og fejlernæring
  • Anæmi
  • Respiratoriske problemer
  • Obstipation
  • Diarré og fald
  • Feber
  • Konfusion
  • Fejlmedicinering
  • Immobilitet
 • Udfører i samarbejde med anden autoriseret sundhedsperson grundlæggende psykisk pleje og omsorg til patienten og dennes pårørende i forhold til de psykiske sygdomme:

  • Demenssygdomme
  • Affektive lidelser

 • Indgår i samarbejde med sygeplejersker i udredning, forebyggelse og opfølgning hos borgere med grundlæggende sygeplejeproblemer og samarbejder med relevante samarbejdspartnere.

 • Udfører delegerede lægeordinerede behandlingsopgaver. Opgaven udføres med udgangspunkt i indsatskataloget for
  sygepleje.  
 • Varetager selvstændigt medicinadministration hos ikke komplekse borgere efter gældende regler for området
 • Planlægger og udfører grundlæggende sygepleje til borgere og patienter med grundlæggende behov og indgår i komplekse behandlingsforløb.
 • Observerer, vejleder, motiverer og varetager grundlæggende sygepleje hos kronisk syge og svage patienter selvstændigt og i samarbejde med anden autoriseret sundhedsperson.
 • Udfører selvstændigt grundlæggende psykisk pleje og omsorg til patienten og dennes pårørende i forhold til de hyppigste forekommende psykiske
  sygdomme:
  • Demenssygdomme
  • Skizofreni
  • Affektive lidelser
  • Angsttilstande
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Dobbeltdiagnoser

 • Indgår selvstændigt i udredning, forebyggelse og opfølgning hos borgere med grundlæggende sygeplejeproblemer og samarbejder med relevante samarbejdspartnere.
 • Indgår i komplekse behandlingsforløb ved palliativ pleje i samarbejde med sygeplejersker og tværfagligesamarbejdspartnere. Yder omsorg for pårørende, der er i sorg og krise.

 • Planlægger og udfører grundlæggende sygepleje til borgere og patienter med grundlæggende behov og indgår ikomplekse behandlingsforløb samt  udfører delegerede komplekse sygeplejeopgaver.
 • Observerer, vejleder, motiverer og varetager grundlæggende sygepleje hos kronisk syge og svage patienter selvstændigt og i et tværfagligt samarbejde.
 • Vurderer selvstændigt kompleksiteten og udfører grundlæggende sygepleje ved somatiske sygdomme.
 • Udfører selvstændigt psykisk pleje og omsorg til patienten og dennes pårørende i forhold til de hyppigste forekommende psykiske sygdomme:
  • Demenssygdomme
  • Skizofreni
  • Affektive lidelser
  • Angsttilstande
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Dobbeltdiagnoser

 • Indgår selvstændigt i udredning, forebyggelse og opfølgning hos borgere med grundlæggende og komplekse sygeplejeproblemer og samarbejder med relevante samarbejdspartnere.
 • Varetager selvstændigt delegerede opgaver i forbindelse med medicin-administration hos komplekse borgere efter gældende regler for området.
 • Indgår i komplekse behandlingsforløb ved palliativ pleje i samarbejde med sygeplejersker og tværfaglige samarbejdspartnere og varetager selvstændigt delegerede palliationsopgaver. Yder omsorg for pårørende, der er i sorg og krise.

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at udføre pleje og  omsorgsopgaver 

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at udføre pleje og  omsorgsopgaver 

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at udføre pleje og  omsorgsopgaver 

 • Er åben, anerkendende og nærværende i dialoger med borgere, patienter, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

 • Vurderer kompleksitet.
 • Kvalitetssikrer eget arbejde.
 • Skaber sammenhæng mellem egne og arbejdets krav og værdier.
 • Kombinerer sin faglighed med konkrete problemstillinger.
 • Udviser interesse for at arbejde ud fra en fælles forpligtigelse og ansvarsfølelse over for patienten.

 • Påtager sig opgaver i forhold til egne kompetencer og ressourcer.
 • Tager ansvar for at træffe kvalificerede valg, der er forankret i faglige og etiske begrundelser.
 • Korrigerer egen og andres handlinger /planer ved uforudsete hændelser.
 • Trives med at arbejde både selvstændigt og i teams.
 • Deltager aktivt i ressourceanvendelse og organisering af arbejdsopgaverne.
 • Holder sig orientereret om ny viden inden for området.
 • Kan arbejde i krydsfeltet mellem forventninger fra ledelse, samarbejds-partnere og borgere.
 • Kan arbejde i en værdiskabende politisk styret organisation - indgår i faglig og etisk dialog.
 • Medvirker til at fremme en respektfuld samarbejdskultur på arbejdspladsen, som inddrager kollegaers, patienters og øvrige samarbejdspartneres værdier og holdninger.
 • Overskuer kompleksiteten.
 • Kvalitetssikrer andres arbejde.
 • Arbejder på flere forskellige opgaver samtidig og bevarer overblikket i pressede situationer.
 • Prioriterer tid og ressourcer.

 • Har forståelse for organisationens opbygning, så man kender handleveje i egen afdeling og i kommunen samt i øvrige sektorer.
 • Anvender viden om interne og eksterne  arbejdsgange i tilrettelæggelse af patientforløb.
 • Kan påtage sig ledelse af særlige situationer, f.eks. i forhold til aktivering af beredskabsplan, (vold mod kollega) eller ved massiv ressourcemangel.
 • Overskuer og handler i forhold til komplekse forløb

At koordinere sygepleje

Basis

Øvet

Ekspert

 • Indgår i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats med henblik på at koordinere og sikre sammenhængende patient- og borgerforløb for patienter og borgere der har grundlæggende sygeplejebehov.
 • Tilrettelægger, koordinerer og prioriterer egne relevante grundlæggende sygeplejeopgaver i forbindelse med:
  • Sundhedsfremmende og sundhedsbevarende sygeplejehandlinger
  • Forebyggende sygeplejehandlinger
  • Behandlende sygeplejehandlinger
  • Lindrende sygeplejehandlinger
  • Rehabiliterende sygeplejehandlinger

 • Varetager koordinering i sygepleje og patient- og borgerforløb i relation til arbejdets organisering.
 • Koordinerer og tilrettelægger selvstændigt eget arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger med udgangspunkt i borgerens og patientens ressourcer og hjælpemidler.
 • Koordinerer sygeplejeopgaver i forbindelse med forebyggelse af smittespredning.
 • Er nøgleperson i de tværprofessionelle og tværsektorielle indsatser med henblik på at koordinere og sikre sammen-hængende patient- og borgerforløb for patienter og borgere der har grundlæggende sygeplejebehov.
 • Tilrettelægger, koordinerer og prioriterer egne og kollegaers relevante grundlæggende sygeplejeopgaver i forbindelse med:
  • Sundhedsfremmende og sundheds-bevarende sygeplejehandlingerorebyggende sygeplejehandlinger
  • Behandlende sygeplejehandlinger
  • Lindrende sygeplejehandlinger
  • Rehabiliterende sygeplejehandlinger

 • Varetager koordinering og indgår i ledelse af teamsamarbejde omkring sygepleje og patient- og borgerforløb i relation til arbejdets organisering.

 

 • Er nøgleperson i de tværprofessionelle og tværsektorielle indsatser med henblik på at koordinere og sikre sammen-hængende patient- og borgerforløb i komplekse forløb.

 • Tilrettelægger, koordinerer og prioriterer egne og kollegaers relevante komplekse sygeplejeopgaver i forbindelse med:
  • Sundhedsfremmende og sundheds-bevarende sygeplejehandlinger
  • Forebyggende sygeplejehandlinger
  • Behandlende sygeplejehandlinger
  • Lindrende sygeplejehandlinger
  • Rehabiliterende sygeplejehandlinger

 

 

 

 

 

At formidle og udvikle sygepleje

Basis

Øvet

Ekspert

 • Samarbejder med patienter, pårørende og andre fagpersoner i planlægning, koordinering, delegering, udførelse og
  evaluering af sygepleje ud fra
  organisationens værdiggrundlag.
 • Rådgiver, vejleder og underviser patienter, pårørende og kollegaer.
 • Formidler sundhedsfremmende rådgivning, undervisning og vejledning til borgere og patienter i forhold til forebyggelse af deres sygdom.
 • Anvender professionel kommunikation i relationsarbejdet og kan via
  kommunikation forebygge
  konfliktsituationer og magtanvendelse.
 • Behersker almindelig dokumentations-praksis, anvender relevante dokumentationssystemer og administrative procedurer.
 • Anvender mundtligt og skriftligt fagsprog, varetager dokumentation og udveksling af data i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.
 • Deltager i den daglige oplæring/uddannelse af SSA´er og SSH´er.
 • Vejleder og rådgiver patienter i forhold til etiske dilemmaer, forebyggelse og rehabilitering.
 • Vejleder kolleger i at anvende elektroniske kommunikationsmidler.
 • Medvirker til at bevare og styrke patienters sundhed via borger- og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse f.eks. ved at henvise borgerne til sundhedsfremmende tilbud.
 • Har viden om innovative processer og medvirker til implementeringen af disse.
 • Medvirker til implementering af initiativer og nye metoder, der fremmer den sundhedsfaglige kvalitet.
 • Anvender værktøjer og metoder til at kvalitetssikre og øger hermed patientsikkerheden.
 • Er tovholder ved nye SSA´er og SSH´ers introduktion og oplæring.
 • Har videreuddannelse eksempelvis:
  Daglig vejleder-uddannelsen/Basismodul

 • Rådgiver, vejleder og underviser personalegrupper, herunder elever.
 • Varetager individuel oplæring af SSA´er og SSH´er i forbindelse med sundhedslovsindsatser.
 • Har videreuddannelse eksempelvis:
  Ansvarlig vejlederuddannelsen/Overbygningsmodul

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at formidle og udvikle sygeplejen

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at formidle og udvikle sygeplejen

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at formidle og udvikle sygeplejen

 • Kommunikerer med patienter med respekt for forskellige værdier, livsopfattelser, kulturer samt intellektuelle og følelsesmæssige forudsætninger.
 • Medvirker aktivt til at fastholde og udvikle et godt samarbejde på arbejdspladsen og indgår konstruktivt i problemløsningen med nærmeste samarbejdspartnere.
 • Udviser vilje og engagement til at udvikle eget fagområde.
 • Identificerer mulige dilemmaer og undertrykkende aspekter i pleje- og
  behandlingsrelationer.
 • Deltager i udvikling af nye samarbejdsrelationer og metoder til gavn for borgerer og patienter.
 • Forandrer egen praksis i takt medorganisatoriske forandringer og udvikling.
 • Er bevidst om egen faglighed og evner målrettet at udvikle denne.
 • Tager medansvar og forholder sig kritisk til udvikling og nytænkning.
 • Anvender sin faglighed i nye og ukendte sammenhænge.
 • Tager initiativ til at påvirke arbejdsvilkår, der er uhensigtsmæssige i forhold til patientens sikkerhed.
 • Giver og modtager anerkendende feedback, som fremmer kvaliteten af sygeplejen og arbejdsmiljøet.
 • Tænker i læring og støtte af andetfagligt personale.
 • Deltager i løsningen af konflikter og anvender viden og erfaring om konfliktløsning og håndterer konflikter på en professionel måde.
 • Tager initiativ til udvikling af det tværfaglige samarbejde og at opstille og fastholde fælles mål.
 • Udvikler og fastholder tværfaglige tiltag, som forbedrer patientens oplevelse af forløbet.
 • Tager del i den igangværendeudvikling og tænker nyt.
 • Er vidensopsøgende og indstillet på at holde sig selv og andre opdateret med nye pleje- og behandlingsmetoder.
 • Tager selvstændigt initiativ til og ansvar for at påvirke strategiske og innovative forhold i sygeplejen og det samlede patientforløb.

At udføre forebyggende og sundhedsfremmende sygepleje

 • Anvender selvstændigt Triage til tidlig opsporing med henblik på at forebygge fysisk, psykiske og sociale problemer for borgere og patienter i et tværprofessionelt samarbejde.
 • Kender2  dealmindelige anvendte terapeutiske principper, fx jeg-støttende sygepleje, kognitive tilgange, miljøterapi og recovery, der anvendes på ansættelsesstedet.
 • Koordinerer, tilrettelægger, gennemfører og evaluerer sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter for enkeltpersoner i et rehabiliterende perspektiv i et tværprofessionelt samarbejde.
 • Kender til sundhedspædagogiske metoder, der anvendes ved tilrettelæggelsen af aktiviteter, der fremmer rehabiliterings-processen for den enkelte borger.

 • Udfører forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende sygepleje i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktions-nedsættelser
 • Anvender3 de almindelige anvendte terapeutiske principper, fx jeg-støttende sygepleje, kognitive tilgange, miljøterapi og recovery, der anvendes på ansættelsesstedet.
 • Koordinerer, tilrettelægger, gennemfører og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter for både enkeltpersoner og grupper i rehabiliterende perspektiv i et tværprofessionelt samarbejde.
 • Anvender sundhedspædagogiske metoder ved tilrettelæggelsen af aktiviteter der fremmer rehabiliteringsprocessen for den enkelte borger i et tværprofessionelt samarbejde.
 • Koordinerer, tilrettelægger, gennemfører og evaluerer sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter for både enkeltpersoner og grupper i et rehabiliterende perspektiv selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde.

 • Anvender sundhedspædagogiske metoder ved tilrettelæggelsen af aktiviteter, der fremmer rehabiliteringsprocessen for den  enkelte borger selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde.

 • Tilrettelægger, udfører og evaluerer selvstændigt forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende sygepleje i forhold til fysiske og psykiske syg-domme og funktionsnedsættelser
     

1: Grundlæggende sygepleje: Forløbet er stabilt, delvis forudsigeligt, forandrer sig langsomt og som forventet.
2: Kender: har en teoretisk viden om emnet og kan anvende den på begynderniveau.
3: Anvender: omsætter den teoretiske viden i praksis på rutineret niveau.

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk