Kompetenceprofil for Sygeplejersker og vikarer med samme uddannelse

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2019
Revideres: Juli 2021
Ansvarlig: Udviklingssygeplejerske I.J. - Sundhed & Myndighed

Målgruppe:

Sygeplejersker og vikarer med samme uddannelse

Formål/mål:


Denne kompetenceprofil har til formål at beskrive og synliggøre de kompetencer, der forventes af en sygeplejerske i Kalundborg Kommune på forskellige niveauer. Kompetenceprofilen bidrager således som et redskab til at afklare, på hvilken niveau medarbejderen er i forhold til sine faglige og personlige kompetencer og kan også anvendes i forbindelse med kompetenceudvikling.

Profilen beskriver, hvilke kompetencer der forventes af en sygeplejerske eller vikar med samme uddannelse i Kalundborg Kommune i henhold til fire områder:

 • At udføre sygepleje
 • At planlægge og lede sygepleje
 • At formidle sygepleje
 • At udvikle sygepleje

Indenfor hvert af de syv områder er profilen bygget op med følgende niveauer:

 • Basis
 • Øvet
 • Ekspert

Basisniveauet beskriver hvilke kompetencer, der som minimum forventes af en sygeplejerske.

Øvet niveau beskriver hvilke forventninger, der er i forhold til, at en sygeplejerske løbende udvikler sine kompetencer.

Ekspert niveau beskriver, at nogle sygeplejersker opnår særlige kompetencer indenfor enkelte områder. Der er således mulighed for, at nogle sygeplejersker kan udvikle sig indenfor områder, som de har særlig interesse i, eller som der er behov for i teamet.

Det er muligt, at nogle sygeplejersker er på basisniveau indenfor nogle områder, men på øvet eller ekspert på andre. Det er således ikke en forudsætning, at medarbejderen er på øvet niveau indenfor alle områder, før de kan erhverve ekspert kompetencer indenfor særlige områder.

Det er lederen, der er ansvarlig for, at alle medarbejdere bliver kompetenceafklaret med afsæt i Kompetenceprofilen. Dette foregår typisk i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale.

Du har som medarbejder imidlertid også selv et ansvar i forhold til at sikre, at dine kompetencer lever op til forventningerne på basisniveau. Det betyder, at du skal gøre opmærksom på, hvis du oplever, at der er områder, hvor du har behov for kompetenceudvikling for at kunne leve op til basisniveauet.

 

At udføre sygepleje

Basis

Øvet

Ekspert

 • Yder som udgangspunkt kompleks sygepleje til patienter, som er visiteret til sygepleje.

 • Udfører sygepleje med udgangspunkt i indsatskataloget for sygepleje.
 • Understøtter patienter i mestring af deres livssituation med afsæt i patienternes forskellige livsopfattelser samt kulturelle,
  sociale og familiemæssige forhold.  
 • Analyserer konkrete sygeplejefaglige problemstillinger og drøfter mulige
  sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse i forhold til de sygepleje-faglige optegnelser.
 • Iværksætter sygeplejefaglige indsats-områder og udarbejder plejeplaner, som dækker patienters behov for sygepleje døgnet rundt.
 • Udfører udredning, forebyggelse og opfølgning og samarbejder med relevante samarbejdspartnere.
 • Udfører lægeordinerede behandlingsopgaver.
 • Observerer, rådgiver og varetager helhedspleje hos kronisk syge og svage
  patienter og sikrer, at der følges op på sygeplejeindsatserne med henblik på at justere eller afslutte indsatsen.

 • Yder borger- og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse med henblik på at bevare og styrke den enkelte patient og grupper af patienters sundhed.
 • Tager ansvar for at sikre kvalitet i sygeplejen og reflekterer over valgte sygeplejehandlinger, der er forankret i faglige og etiske begrundelser.
 • Udfører rutineret sygepleje med udgangspunkt i indsatskataloget for
  sygepleje.
 • Har bred viden om væsentlige somatiske sygdomme, psykiske sygdomme samt psykosomatiske sygdomme og inddrager denne viden med henblik på at styrke kvaliteten i patientforløbet.

 • Forholder sig kritisk og analyserende i forhold til valg af egne og andres sygeplejehandlinger med henblik på at udvikle sygeplejen.
 • Er specialist og ressourceperson indenfor specifikke faglige områder og deltager i at udvikle området fx
  • Sår
  • Kontinens
  • Demens
  • Palliation
  • Psykiatri
  • Kol
  • Geatrisk sygepleje
  • Akut sygepleje
  • Diabetes
  • Kræft
  • Klinisk vejleder
  • Hygiejne

 • Anvender sin specialistviden til kvalitetsudvikling af sygeplejen samt til at styrke kollegers kvalifikationer og kompetencer.
 • Inddrager udviklings- og forskningsarbejde i tilrettelæggelse af pleje og behandling.
 • Har videreuddannelse indenfor specifikke faglige områder, eller søger målrettet videreuddannelse på f.eks. diplom eller masterniveau.

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at udføre sygepleje

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at udføre sygepleje

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at udføre sygepleje

 • Skaber en god relation til patient, pårørende og øvrige samarbejdspartnere ved at være åben, anerkendende og nærværende idialoger med patienter og samarbejdspartnere.
 • Søger indsigt i og tilpasser sygepleje i forhold til psykologiske og eksistentielle aspekter knyttet til f.eks. identitetsopfattelse, kriser og angst.
 • Arbejder ud fra en fælles forpligtigelse og ansvarsfølelse over for patienten og syge-plejen i klinisk praksis.
 • Anvender sin faglighed i nye ogukendte sammenhænge.
 • Tager initiativ til at påvirke arbejdsvilkår, der er uhensigtsmæssige i forhold til patientens sikkerhed.
 • Medvirker til at fremme en respektfuld samarbejdskultur, som inddrager patientens værdier og holdninger.  

 • Anvender viden og erfaring om konfliktløsning i klinisk praksis.
 • Skaber sammenhæng mellem egne og arbejdets krav og værdier.  

At planlægge og lede sygepleje

Basis

Øvet

Ekspert

 • Identificerer selvstændigt sygeplejebehov, opstiller målsætninger, udfører, evaluerer og justerer sygepleje for udvalgte patientgrupper.
 • Medvirker til at sikre kontinuitet og koordinering i pleje- og behandlingsforløb, herunder samarbejde med andre fag-grupper, den enkelte patient, pårørende, på tværs af sektorer og institutioner.
 • Medvirker til at sygeplejefaglige indsatser uddelegeres.
 • Varetager overordnede og koordinerende samarbejde med praktiserende læger, hospitaler, hospice, speciallæger, patienten og de pårørende.
 • Leder og koordinerer selvstændigt sygeplejen til patienter med henblik på at udvikle et sammenhængende patient-forløb.
 • Tager initiativ til at inddrage patienter og pårørende med henblik på at udvikle det enkelte patientforløb eller patient-gruppers forløb.

 • Varetager den daglige planlægning og koordinering i gruppen.
 • Skaber sig overblik over gruppens opgaver/ plejetyngde og prioriterer de arbejdsmæssige ressourcer i forhold til dette.
 • Bidrager til kritisk refleksion over planlægningen i gruppen og tager initiativ til at udvikle nye arbejdsgange og metoder med henblik på at styrke fagligheden i det enkelte patientforløb.
 • Har videreuddannelse indenfor specifikke faglige områder, eller søger målrettet videreuddannelse på f.eks. diplom eller masterniveau.

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at planlægge og lede sygepleje

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at planlægge og lede sygepleje

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at planlægge og lede sygepleje

 • Trives med at påtage sig et stort ansvar.
 • Påtager sig opgaver i forhold til egne kompetencer og ressourcer.
 • Trives med at arbejde både selvstændigt og i teams.
 • Deltager aktivt i ressourceanvendelse og  organisering af arbejdsopgaverne.
 • Agerer hensigtsmæssigt i krydsfeltet mellem forventninger fra ledelse og samarbejdspartnere
 • Arbejder på flere forskellige opgaver samtidig og bevarer overblikket ipressede situationer.
 • Arbejder bevidst og målrettet på at fremme teamsamarbejdet i kritiske og komplekse situationer.
 • Arbejder bevidst og målrettet med at involvere elever, studerende, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere iafdelingens kultur med henblik på at sikre et godt arbejdsmiljø.
 • Har forståelse for organisationens opbygning, så man kender handleveje i egen afdeling og i kommunen samt i øvrige sektorer.
 • Anvender viden om interne og eksterne samarbejdsaftaler i tilrettelæggelse af det mest hensigtsmæssige patient-forløb, inden for de givne rammer.
 • Arbejder på flere forskellige opgaver samtidig og bevarer overblikket ipressede situationer.
 • Arbejder bevidst og målrettet på at fremme teamsamarbejdet i kritiske og komplekse situationer.
 • Arbejder bevidst og målrettet med at involvere elever, studerende, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere iafdelingens kultur med henblik på at sikre et godt arbejdsmiljø.
 • Har forståelse for organisationens opbygning, så man kender handleveje i egen afdeling og i kommunen samt i øvrige sektorer.
 • Anvender viden om interne og eksterne samarbejdsaftaler i tilrettelæggelse af det mest hensigtsmæssige patient-forløb, inden for de givne rammer.

At formidle sygepleje

Basis

Øvet

Ekspert

 • andre fagpersoner i planlægning, koordinering, delegering, udførelse og
  evaluering af sygepleje.
 • Rådgiver, vejleder og underviser patienter og pårørende med respekt for forskellige værdier, livsopfattelser, kulturer samt intellektuelle og følelsesmæssige forudsætninger.
 • Formidler sundhedsfremmende rådgivning, undervisning og vejledning til patienter i forhold til forebyggelse af deres sygdom.
 • Behersker almindelig dokumentations-praksis, anvender relevante dokumentationssystemer og administrative procedurer.
 • Deltager i uddannelse af sygepleje-studerende.
 • Varetager oplæring af SSA´er og SSH´er i forbindelse med videredelegation af sygeplejeindsatser.
 • Vejleder og rådgiver patienter i relation til svære forhold/ etiske dilemmaer.
 • Er tovholder i nye sygeplejerskers introduktion og oplæring.
 • Rådgiver, vejleder og underviser øvrige sundhedsfaglige personalegrupper,   herunder elever og studerende.
 • Medvirker til at bevare og styrke patienternes sundhed via borger- og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse f.eks. ved at henvise borgerne til sundhedsfremmende tilbud.
 • Planlægger og gennemfører undervisning om specielle sygepleje-faglige områder for patienter, sygeplejersker og andre faggrupper (fx specialistområder).
 • Vejleder og underviser andre kolleger i klinisk vejledning og supervision.
 • Har videreuddannelse indenfor specifikke faglige områder, eller søger målrettet videreuddannelse på f.eks.
  diplom eller masterniveau.

At udvikle sygepleje

Basis

Øvet

Ekspert

 • Arbejder analyserende og reflekterende og vurderer til stadighed den udførte pleje og justerer løbende med henblik på at udvikle plejetiltagene.
 • Udvikler sygepleje, skaber fornyelse og anvender kendt viden i nye sammenhænge.
 • Ser muligheder i ny teknologi og indtænker den i det daglige arbejde.
 • Reflekterer over den faglige dokumentation.
 • Holder sig orienteret om og tilegner sig ny viden om den sociale og sundhedspolitiske udvikling og deltager i debatten herom.
 • Arbejder evidensbaseret ud fra bedste kliniske praksis og deltager i implementeringen af nye tiltag.
 • Arbejder bevidst med at udvikle egne faglige kompetencer.
 • Deltager i relevante arbejdsgrupper og netværksgrupper med henblik på udvikling.
 • Rapporterer utilsigtede hændelser og bidrager dermed til læring.
 • Følger, anvender og deltager i udviklingsarbejde inden for sundhedsområdet.

 • Har kenskab til udviklingsstrategier og implementering af disse.
 • Tager initiativ til at udvikle tværfaglig-heden og de forskellige faggruppers kompetenceområder.

 • Sikrer at der i gruppen anvendes ressourcer og materialer ud fra en faglig og økonomisk synsvinkel.

 • Søger, sorterer og vurderer viden om kliniske retningslinjer samt relevant forsknings- og udviklingsarbejde, der bør anvendes i sygeplejerskens virksomhed.
 • Sætter systematisk sin egen og andres sygeplejepraksis i et større perspektiv for at udvikle sygeplejefaget og værne om dets troværdighed.
 • Samarbejder med andre sundheds-instanser for at udvikle nye sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.

 • Udvikler og forbedrer kvaliteten og sikkerheden for patienten, bl.a. gennem dokumentation og kvalitetsudvikling.
 • Medvirker i analyser af lokale sundhedsbehov og rådgiver om det lokale sundhedsvæsens udvikling.
 • Tager initiativ til at udvikle sygeplejen på området fx ved at planlægge, gennemføre og evaluere forskellige initiativer.
 • Medvirker i forskningsprojekter.

 • Deltager aktivt i at udvikle tværfaglige tilbud på sundheds- og ældreområdet.
 • Har videreuddannelse indenfor specifikke faglige områder eller søger målrettet videreuddannelse på f.eks. diplom eller masterniveau.

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at udvikle sygepleje

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at udvikle sygepleje

Sociale, personlige og organisatoriske kompetencer ved at udvikle sygepleje

 • Identificerer mulige dilemmaer og undertrykkende aspekter i pleje- og behandlingsrelationer samt i strukturelle forhold i sundhedssektoren og handler ud fra gældende etiske retningslinjer.
 • Holder sig orienteret om den sundheds-politiske udvikling kommunalt, regionalt og nationalt.
 • Forandrer egen praksis i takt med organisatoriske forandringer og udvikling.
 • Tager medansvar og forholder sig kritisk til udvikling og nytænkning. 
 • Giver og modtager anerkendende feedback, som fremmer kvaliteten af sygeplejen og arbejdsmiljøet.
 • Tænker i læring og støtte af andet fagligt personale.
 • Forholder sig til og reflektere over egne og andres meninger og holdninger i dialogen med henblik på at udvikle en fælles praksis.
 • Deltager i udvikling af nye samarbejdsrelationer og metoder til gavn for sygeplejen.
 • Samarbejder nationalt og internationalt med fokus på udvikling, videndeling og netværksdannelse.
 • Kvalitetssikrer eget og andres arbejde.
 • Er vidensopsøgende og indstillet på at holde sig selv og andre opdateret med nye pleje- og behandlingsmetoder.
 • Tager selvstændigt initiativ til og ansvar for at påvirke strategiske og innovative forhold i sygeplejen og det samlede patientforløb.

 

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk