Infektioner

 

  Udarbejdet/revideret: dec 2019
Revideres: juli 2021
Ansvarlig: Udviklingssygeplejerske I.J. - Sundhed & Myndighed

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune.

Formål/mål:

At reducere forekomsten af infektioner og forebygge smitte mellem

  • Patient og personale
  • Patient og øvrige beboere/pårørende

Pleje af borgere med smitsomme sygdomme

De generelle infektionshygiejniske retningslinjer gælder i alle situationer.
De supplerende retningslinjer anvendes ved visse infektions sygdomme, f.eks. multiresistente bakterier, MRSA, desuden for følgende sygdomme ESBL, tuberkulose, Clostridium, fnat, Novovirus. De supplerende retningslinjer afhænger af den aktuelle smittevej(dråbe, luftbåren, blodbåren, alimentær, kontakt).

Ved udskrivelse fra sygehuset skal vejledning med gives med information om værnemidler, isolation og varighed for evt. brug af supplerende retningslinjer.
Ved behov for supplerende retningslinjer skal den daglige leder sikre, at der udarbejdes et opslag over, hvilke værnemidler og desinfektionsmidler, der skal anvendes, som opbevares i borgerens hjem.

Personlige værnemidler:

Generelle hygiejniske retningslinjer Supplerende retningslinjer

Arbejdsdragt

Tages på ved arbejdets start og tages af umiddelbart efter endt arbejdsdag. Håndhygiejne udføres umiddelbart efter aftagning i forhold til gældende vejledning.

Værnemidler skal så vidt det er muligt placeres lige inden for døren, der oprettes en uren og en ren zone.
   

Ure ringe og smykker

Må ikke anvendes på hænder eller underarme.

Andre smykker må ikke komme i kontakt med omgivelserne

 
   

Håndhygiejne og hånddesinfektion

Udføres før rene og efter urene procedure samt efter handske brug i forhold til gældende vejledning.

Håndhygiejne

Skal altid udføres, når hjemmet forlades og værnemidler er aftaget.

Engangsovertrækskittel bæres konstant i det rum, hvor patienten færdes.

Ved nogle virus (f. eks, norovirus, clostridium) skal der udføres håndvask med efterfølgende hånddesinfektion, da alkohol ikke har den ønskede desinficerende effekt.

   

Handsker

Puderfri latex handsker anvendes ved risiko for forurening med blod, sekret og ekskret. Ved latex allergi anvendes nitril handsker

Handsker

Anvendes ved al direkte kontakt med patient og patientnært udstyr.

   

Maske/briller

Ved risiko for stænk eller sprøjt til ansigts slimhinder (øjne, næse, mund) med blod, sekret, eller ekskret. Håndhygiejne udføres umiddelbart efter at maske/briller er aftaget

Maske/brille/visir

Dråbesmitte: bæres maske inden for ca. 1 meter fra patienten.

Patienter med luftvejsinfektioner kan ved transport med fordel bære maske.

Håndhygiejne udføres umiddelbart efter, at maske er aftaget

   
 

Åndedrætsværn

Luftbåren: skal der anvendes maske af typen FFP3, og bæres konstant i lokalet, hvor patienten opholder sig. Dog max. 3 timer.

   

Plastforklæde/overtrækskittel

Anvendes for at forhindre tilsmudsning af arbejdsuniform og derved forhindre smittespredning.

Håndhygiejne udføres umiddelbart efter aftagning

Plastforklæde/overtrækskittel

Kontaktsmitte: Plastforklæde/overtrækskittel

Bæres ved direkte kontakt med patienten og patientnært udstyr/inventar.

Håndhygiejne udføres umiddelbart efter aftagning

 

Dråbesmitte: Plastforklæde/overtrækskittel

Bæres ved direkte kontakt med patienten og patientnært udstyr/inventar inden for en radius af 1 meter.

Håndhygiejne udføres umiddelbart efter aftagning

 

Luftbåren smitte:

Overtrækskittel bæres konstant i det rum, hvor patienten færdes.

Håndhygiejne udføres umiddelbart efter aftagning

   
 

Hovedbeklædning:

Er normalt ikke påkrævet, er der stor risiko for stæk og sprøjt, kan det anvendes

   
 

Sko overtræk

Anbefales ikke

   

Udskillelser

Engangsbleer, hygiejnebind tømte urin/stomi og drænposer, forbindings materiale emballeres i lukket plastposer og bortskaffes med almindelig dagrenovation.

 

Forbindinger eller lign. som drypper med blod eller vævs væsker, hvis det sammenpresses bortskaffet som risiko affald.

 

Drænposer/flasker som ikke kan tømmes bortskaffes som risiko affald.

 
   

Utensilier (udstyr og instrumenter)

Rengøres i henhold til vejledning for det enkelte utensil.

Alt engangsudstyr kasseres efter brug

Utensilier (udstyr og instrumenter) tages kun med i hjemmet, hvis det kan rengøres/desinficeres, alternativ anvendes engangsudstyr.

Blodtryks apparat, stetoskop, handsker, hjælpemidler osv. opbevares i hjemmet og desinficeres i hjemmet, inden det tages med retur. Ved valg af desinfektions henvises til "Nationale infektionshygiejniske retningslinjer" seneste udgave.

   

Snavsetøj

Tøjet håndteres så lidt som muligt.

Hold det aldrig op ad uniformen.

Snavsetøj

Ved MRSA, VRE:

Tøj og linned vaskes så vidt muligt ved 80oC; tøj, som ikke tåler vask ved 80oC, vaskes ved anbefalet temperatur. Det anbefales, at benytte tøj, der kan vaskes ved mindst 60oC.

Luftbåren:

Skal tøjet vaskes uden for hjemmet pakkes det i særlige vaskeposer.

   

Rengøring

Inventar og berøringspunkter og andre flader, som kan blive forurenet, rengøres regelmæssigt med almindelige rengøringsmidler.

Spild af blod, sekret eller ekskret optørres straks med egnet engangsmateriale, så der ikke er synligt spild tilbage. Brug altid handsker og vær påpasselig, hvis der er glasskår eller andre stikkende og skærende genstande. Er der tale om mindre mængder spild, er almindelig rengøring tilstrækkelig. Ved større mængder spild foretages aftørring herefter med egnet desinfektionsmiddel. Vedr. valg af desinfektionsmidler se "Råd og anvisninger om desinfektion", seneste udgave fra SSI.

Rengøring

Personalet anvender personlige værnemidler som plejepersonalet.

  • hjemmet, inventar, udstyr samt bad ogtoilet rengøres med almindelige rengøringsmidler.
  • Kontaktpunkter (fx håndtag, sengehest,vandhaner, toiletsæder, toiletsskylsknap, kontakter til lys, fjernbetjening, telefon) desinficeres med egnet desinfektionsmiddel Vedr. valg af desinfektionsmidler se "Råd og anvisninger om desinfektion", senest udgave fra SSI.
  • Gulv vaskes med almindelige rengøringsmidler.
  • Der anvendes rene klude som vaskes, som alm. snavsetøj ved 80oC.

Spande og andet rengøringsudstyr desinficeres med relevant desinfektions middel.

Luftbåren

Gardiner anbefales vask ved afslutning af infektionen.

   

Affald

Affald bortskaffes som dagrenovation med mindre, det er stikkende og skærende affald samt engangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævs væske, som vil dryppe ved sammenpresning.

Affald

Madaffald bortskaffes som almindelig dagrenovation.

   
 

Bestik og service

Der anvendes almindelig bestik og service. Det brugte bestik og service varmedisinficeres i opvaskemaskine.

   
 

Pårørende

Skal informeres og vejledes i brug af værnemidler, såfremt de deltager i plejen.

   
 

Ubrugt engangsudstyr

Alt engangsudstyr i hjemmet kasseres ved afslutning af infektionen

   

Mors

Ved i standgørelse af mors overholdes de samme forholdsregler.

Mors

Ved i standgørelse af mors overholdes de samme forholdsregler.

   

 

Særlige forholdsregler ved Clostridium difficile infektion

MRSA: kan hentes her : https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/mrsa/mrsa-bilag-3-hjemmepleje-og-hjemmesygeplejerske.pdf?la=da

CPO: Kan hentes her: https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/cpo/cpo-bilag-3_infektionshygiejniske-retningslinjer-for-hjemmepleje_sept_2018.pdf?la=da

Dokumentaion:

Der skal dokumenteres i omsorgssystemet, at der er smitterisiko, og der skal oprettes handlingsanvisninger, hvor der henvises til instruksen.

 

Referencer:

https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-supplerende.pdf?la=da  hentet 16 juli 2019.
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-generelle.pdf?la=da hentet 16 juli 2019

Mrsa:
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/mrsa/mrsa-bilag-3-hjemmepleje-og-hjemmesygeplejerske.pdf?la=da Hentet 16 juli 2019

CPO:
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/cpo/cpo-bilag-3_infektionshygiejniske-retningslinjer-for-hjemmepleje_sept_2018.pdf?la=da
hentet 16 juli 2019

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk