Hæmoglobin (Hgb) + C-Reaktivt Protein (Crp)

 

  Udarbejdet/revideret: Oktober 2017/
Okt. 2019
Revideres: Oktober 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Akutsygeplejersker på ældre-og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune

Formål/mål:

 • At sygeplejersker i Akutteamet har den fornødne viden og forståelse for, hvornår der er indikation for måling af CRP og Hgb.
 • At sygeplejersker i Akutteamet kan håndtere måling af Crp og Hgb.
 • At sikre kvalitet og patientsikkerhed i sygeplejefaglige indsatser som omfatter måling af CRP og Hgb.
 • At sygeplejersker i Akutteamet kan foretage måling af C-reaktivt protein (Crp) og hæmoglobin (Hgb) og sikre en hurtig indsats ved akutte tilstande med mistanke om infektion/inflammation og/eller påvirket hæmoglobin i blodet.

Patientgruppe

Patienter i Kalundborg kommune hvor der er behov for udredning ved mistanke om infektion eller påvirket blodprocent.

Hvornår måles CRP

Crp-måling bruges i forbindelse med mistanke om akut inflammationstilstande. Koncentrationen måles i plasma mg/l. Måling vil kunne medvirke til at verificere en evt. antibiotisk behandling og/eller evt. forhindre hospitalsindlæggelse.
Crp-målingen skal altid vurderes sammen med øvrige kliniske data som temperatur, blodtryk, puls, respirationsfrekvens, stiks af urin, almentilstand og psykisk/mental tilstand.

Hvornår måles Hæmoglobin

Måling af Hgb bruges overvejende i forbindelse med kontrol/mistanke om anæmi. Planlagt kontrolmålinger foretages hos egen læge eller via mobillaboratorie.
Den hyppigste årsag til anæmi er jernmangel som følge af blødning eller manglende indtag.
Hgb måles derfor ved akutte og/eller kroniske sygdomstilfælde og/eller, hvor der er mistanke om en blødningstilstand.
De typiske symptomer på lav blodprocent er:

 • bleghed i huden/slimhinder
 • åndenød ved anstrengelser
 • hjertebanken
 • slaphed
 • træthed
 • øget søvnbehov

Hgb-målingen skal altid vurderes sammen med øvrige kliniske data som temperatur, blodtryk, puls, respirationsfrekvens, saturation, almentilstand og psykisk/mental tilstand.

Samtykke

Inden måling af Hgb og Crp indhentes samtykke fra patienten, som dokumenteres i omsorgssystemet.

Er patienten under 18 år, sikres tydelig dokumentation af indhentet samtykke fra værge,  fulde navn på værge skal dokumenteres.

Fremgangsmåde/procedure

Det udstyr, der anvendes til måling af CRP og HgB i Akutteamet er QuickRead go

Udstyr

 • QuickRead go
 • Cuvette (glas med reagens i)
 • Crp/Hbg reagenslåg
 • Kapillærglas+stempel
 • Desinfektionsserviet
 • Fingerprikker

Fremgangsmåde


Fremgangsmåde ved kapillært blod:

 1. Håndhygiejne i forhold til gældende retningslinje, der anvendes handsker som personlig værnemiddel.
 2. Tænd QuickRead go på frontpanelet. Instrumentet kalibrerer nu sig selv.
 3. Kontroller patientens hånd er afslappet og varm. Brug 3. eller 4. finger eller evt. øreflip.
 4. Rens prøvetagningssted med desinfektionsserviet. Lad det tørre helt.
 5. Pres let med tommelfinger fra yderste led mod blommen for at stimulere prøvetagningsstedet.
 6. Stik på siden af fingeren. Her er blodgennemstrømningen størst og smerten mindst.
 7. De første 2-3 dråber tørres væk. Læg let tryk mod blommen til ny bloddråbe fremkommer.
 8. Kapillærglas holdes med åbningen som det laveste punkt, så blodet suges opad. Dette gøres for at undgå, at der suges luft med ind.
 9. Der skal holdes øverst på cuvetten, da fingerfedt i gennemlysningsområdet kan medføre forkert analyseresulat.
 10. Når dråben er stor nok, fyldes kapillærglas på én gang. Hvis der sidder overskydende blod på kapillærglassets yderside tørres dette bort med tør serviet uden at suge blod ud af kapillærglasset.
 11. Kontroller at der ikke er synlige luftbobler i kapillærglasset. Observeres der synlige luftbobler- skal den kasseres.
 12. Tilsæt prøven i cuvetten med hjælp fra stempel og luk cuvetten med Crp/Hgb reagenslåg.
 13. Vælg Måling på displayet på QuickRead go instrumentet.
 14. Sæt cuvetten i aflæsningsbrønden på instrumentet. Stregkoden skal vende mod en selv. Displayet viser, hvordan målingen forløber.
 15. Resultatet vises indenfor 60 sec. i displayet.

For billede visning se: http://www.oriondiagnostica.dk/globalassets/dokumenter-og-materialer/quikread-go/quikread-go-crp/8064_01dk_quikread_go_crp_and_crp_hb_brief_instructions_web.pdf

 

Materiale, der indeholder blod, skal altid håndteres som smittefarligt materiale og bortskaffes som sådan.

Fejlkilder

Vand eller desinficering af patientens finger kan fortynde bloddråben og medføre falske resultater. Ved evt. vask eller desinficering skal man derfor lade fingeren tørre helt.

Hgb-værdien er 5-10 % lavere i liggende (hvilende) stilling, end når man er oppegående. Det tager cirka 30 minutter, inden en ny ligevægt indstiller sig efter et stillingsskift

Crp

Lægekontakt

Ved værdier udenfor normal-værdien, som kræver lægefaglig vurdering/behandling kontaktes praktiserende læge, vagtlæge eller behandlende hospitalsafdeling med relevante observationer samt målingsværdier ABCDE.

En forhøjet værdi og især en let forhøjet værdi, er et meget uspecifikt fund.

Nedenstående er vejledende og må ikke underkende den kliniske vurdering.

Læge skal altid kontaktes i tvivlsspørgsmål

Resultatet

En forhøjet værdi og især en let forhøjet værdi, er et meget uspecifikt fund.

 • En normal Crp udelukker med stor sandsynlighed tilstedeværelsen af en inflammatorisk tilstand.
 • En normal Crp udelukker ikke andre alvorlige lidelser, som f.eks. ilius.
 • Der ses typisk højere CRP-værdier ved:

Infektion med bakterie sammenlignet med virusinfektioner.

Sygdomme med kroniske betændelser som KOL, gigt og bindevævssygdomme.

Vævsskader efter større ulykker og operationer.

CRP stiger mere ved bakterielle end ved virale infektioner og falder igen i løbet af nogle dage, når inflammationen er på retur. Man kan ikke afgøre, om en infektion er bakteriel eller ej ud fra en CRP måling.

 

Normal Crp

<5 mg/l.

Lettere forhøjet Crp

10-20 mg/l.

Moderat forhøjet Crp

20-60 mg/l.

Svært forhøjet Crp

60-300 mg/l.

Alvorlige lidelser som f.eks. ilius.

 • Virale infektioner (fx influenza, forkølelse og viral meningitis)
 • AMI
 • Akut pankreatitis
 • Bakterielle infektioner (fx tonsilitis og otis media)
 • Maligne sygdomme
 • Aktivitet i kronisk inflammatoriske sygdomme (fx Morbus Crohn)
 • Alvorlige bakterielle infektioner (fx sepsis, purulent meningitis, pyelonefritis og pneumoni)
 • Aktivitet i bindevævslidelser som reumatoid artritis
 • Efter større kirurgiske indgreb og traume

 

Hgb

Lægekontakt

Ved værdier udenfor normal-værdien, som kræver lægefaglig vurdering/behandling kontaktes praktiserende læge, vagtlæge eller behandlende sygehusafdeling med relevante observationer samt målingsværdier ABCDE.

Nedenstående er vejledende og må ikke underkende den kliniske vurdering.

En uforklarlig anæmi hos mænd (og ikke-menstruerende) kvinder kan dække over malign sygdom og bør følges op ved læge. Kronisk lidelse kan medføre nedsat Hgb (6,0-7,3) og medfører nødvendigvis ikke udredning hos en ældre, svækket, dement patient med kroniske lidelse.

Læge skal altid kontaktes i tvivlsspørgsmål

 

Resultat

Hgb under 4,0 mmol/l

Hgb under 5,6 mmol/l

Lav Hgb ses ved

Høj Hgb ses ved

Bør medføre akut indlæggelse

Obs evt. fejlkilder

Ved Hgb < 5,6 overvejes blodtransfusion. Dette er dog altid et individuelt skøn, som vurderes sammen med almen tilstand og habituel Hgb.

Hver portion får blodet til at stige med 0,5 mmol/l (medmindre der er tale om voldsom blødning).

 • Tab af erytrocytter (blødning og hæmolyse)
 • Kronisk sygdom
 • Mangelsygdomme (fx jernmangel og B12-mangel)
 • Kronisk nyresvigt
 • Knoglemarvspåvirkning med nedsat erytrocyt-produktion
 • Genetiske defekter

 

 • Primært polycytæmi
 • Sekundær polycytæmi (ved storrygere,)
 • Relativ polycytæmi (fx dehydrering)

 

Dokumentation

Alle værdier dokumenteres i målinger. Relevante handlinger, observationer, behandling og pleje dokumenteres i omsorgssystemet.

Kvalitetskontrol af Hgb og Crp:
- hver 4. uge testes.
lederen er ansvarlig for at påfører det, som personale aktivitet, og for at testen udføres.

Udførelse af test:
Testprocedure udføres på samme både som almindelig blodprøve.
Kontrollen er klar til brug, men skal stabiliseres 30 min. Ved stuetemperatur.
Prøven blandes grundigt - men må ikke rystes.

Holdbarhed:
Ved anbrud af kontrol prøve påføres dato- der er til to gange i hvert glas.
Holdbarhed indtil udløbsdatoen ved opbevaring ved 2-8 grader.
Åbnet flaske: stabil en måned ved 2-8 grader.

Forventet resultat
Resultatet skal være inden for området vist på kontrolflaskens etiket.

Bestilling
Nye prøver bestilles via Abena

Ved fejl kontaktes Orion ved Susanne Thomsen tlf: 20 45 11 63

 

Referencer:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/c-reaktivt-protein-crp/ hentet okt. 2019.

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/haemoglobin/ hentet  okt. 2019.

Sundhedsstyrelsens BEK nr. 1219 af 11/12/2009  Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

https://online.abena.dk/Product/Pdf/23284202?type=Ovrige_produktinformationer hentet okt 2019

https://www.youtube.com/watch?v=BmtPBKgMRnU&feature=youtu.be hentet okt. 2019

 

Godkendt af Kommunalt lægeligt udvalg november 2017

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk