Funktionsbeskrivelse kontinensinstruktør

 

  Udarbejdet/revideret: august 2016
Revideres: Dato rev
Ansvarlig:

Målgruppe:


Formål/mål:


Nærmeste overordnede

Centerchef/ gr. leder i de respektive områder.

Kvalifikationer

 • Instruktøren er uddannet social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske med mindst et års praktisk erfaring.
 • Instruktøren er uddannet til at kunne fungere som ressourceperson på kontinensområdet.
 • Instruktøren har specielviden om forebyggelse, pleje og behandling af inkontinente borgere og kan anvende sin viden i praksis.
 • Instruktøren har pædagogiske kompetencer til videreformidling.
 • Instruktøren har viden om det eksisterende lovgrundlag på området.

Funktion

 • Udvikle og koordinerer indsatsen på kontinensområdet.
 • Selvstændigt foretage basal udredning i forhold til Minimal Care (se fodnote).
 • Arbejde forebyggende og sundhedsfremmende ved at iværksætte non-invasive behandlingsformer.
 • Dokumentere udredning, handleplaner, iværksat pleje og behandling, samt foretage løbende revurderinger.
 • Være behjælpelig med at ansøge om det rette hjælpemiddel.
 • Sikre at de rigtige produkter anvendes i forhold til bevilling.
 • Vejlede i hygiejne og hudpleje i forhold til inkontinens.
 • Vejlede i generelle problemstillinger inden for deres kompetenceområde.
 • Vejlede/undervise nyt personale og elever i grundlæggende viden om anvendelse af inkontinenshjælpemidler, bestilling af inkontinens produkter.
 • Formidle og implementere ny viden/tiltag på inkontinensområdet, så fagligheden højnes.
 • Være bevidst om at medinddrage kontinenssygeplejersken til faglig sparring.
 • Er medansvarlig i forbrugsstyring på inkontinensområdet, i samarbejde med kontinenssygeplejersken.
 • Ansvarlig for inkontinenshjælpemidler i depot.

Rammer

 • Deltage i samarbejdet med kontinenssygeplejersken hver 4. uge, hvor inkontinens- og produktrelaterede problemer bearbejdes.
 • Deltage i kvartalsmøder med produktleverandør. Er medansvarlig i forbrugsstyring på inkontinensområdet i samarbejde med kontinenssygeplejersken.
 • Deltage i relevante kurser, bl.a. 2 årlig temadage arrangeret af produktleverandør, og løbende opdatering omkring nyheder på området.

Godkendt i chefnetværket 10. august 2016

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk