Vejledning til ernæringsvurdering EVS

 

  Udarbejdet/revideret: marts 2017/
okt. 2019
Revideres: Okt. 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistent

Formål/mål:

 • At borgere informeres om og tilbydes vejning og ernæringsvurdering.
 • At borgere der er i dårlig ernæringstilstand identificeres.
 • At plejepersonalet dokumenterer ernæringsmæssige tiltag og handler i henhold til EVS-resultatet.

Hvilke borgere skal tilbydes ernæringsvurdering:

 • Alle borgere der er visiteret til hjemmehjælp og borgere på plejecentre tilbydes vejning og ernæringsvurdering ved vægttab.
 • Ved udelukkende sygeplejefaglige indsatser, tilbyder sygeplejersken vejning og ernæringsvurdering, hvor det vurderes relevant.
 • Døende borgere skal ikke vejes og ernæringsvurderes.

Hvilke borgere skal tilbydes vejning:

 • Alle borgere der er visiteret til hjemmehjælp og borgere på plejecentre tilbydes vejning minimum 1 x om måneden.
 • Borgere der er udskrevet fra sygehus.
 • Borgere med (akut) sygdom. ex. lungebetændelse, blærebetændelse.
 • Borgere med ændring eller forværring af kronisk sygdom.

Hvornår og af hvem skal borgeren vejes:

 • En ny borger skal tilbydes vejning inden for den første måned.
 • Sygeplejersken har ansvaret for at informere om tilbuddet om vægt og ernæringsvurdering i forbindelse med den sygeplejefaglige vurdering, som tilbydes til nye eller udskrevne borgere.
 • Hos nuværende borgere er det kontaktpersonen, der informerer om tilbuddet om vejning og ernæringsvurdering.

Vejning af borgeren:

 • Vej borgeren på den samme vægt hver gang.
 • Vej borgeren på samme tidspunkt af døgnet hver gang.
 • Vej borgeren med den samme mængde tøj på hver gang.
 • Tal med borgeren om evt. kontakt til egen læge, hvis borgeren taber i vægt, da det kan skyldes alvorlig sygdom.
 • Hvis borgeren ikke kan vejes, udføres EVS. Hvis borgeren er i ernæringsmæssig risiko igangsættes ernæringsindsats. Noter i fællesvurdering under ernæringsvurdering EVS, hvorfor borgeren ikke kan vejes.

Hvornår skal borgeren ernæringsvurderes:

 • Ved ikke-planlagt vægttab på 1 kg på 1 måned.
 • Ved 2 på hinanden følgende mindre vægttab.

EVS-resultat:

 • Borgeren er ikke ernæringstruet.
 • Borgeren er i risiko for dårlig ernæringstilstand, vejes 1 x pr. mdr.
 • Borgeren er i dårlig ernæringstilstand, vejes 1 x pr. uge.

Hvem har ansvaret for at ernæringsvurdere borgeren:

 • Borgerens kontaktperson har ansvaret for, at borgeren ernæringsvurderes ved vægttab.
 • Kontaktpersonen har ansvaret for at tale med borgeren om optimering og tilbud af måltider og drikkevarer samt opfordre til relevant kostform og indkøb af relevante mad- og drikkevarer.
 • Ved tvivl om optimering tages kontakt til sygeplejerske eller Klinisk diætist.

Dokumentation

 • Ernæringsvurdering EVS udfyldes.
 • I målinger noteres vægt, samt højde ved første måling under bemærkninger.
 • Der oprettes indsatsmål og handlingsanvisning

Kilde:
Socialstyrelsen & DTU: Ernæringsvurdering.
SST (2013) Værktøjer til systematisk identifikation af ernæringstilstand (underernæring)

Vejledning til EVS: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2013/~/media/07DC1518F80B45BDA825EA136135813D.ashx

hentet den 7. okt. 2019

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk