Dødsfald og hjertelunge redning (HLR)

 

  Udarbejdet/revideret: Maj 2020
Revideres: Maj 2022
Ansvarlig: Udviklingssygeplejerske INJK

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune.

Formål/mål:

At borgerne modtager en etisk korrekt behandling i forbindelse med fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og afbrydelse af behandling.

Stillingtagen

Hvis en borger er kritisk syg, stærkt helbredsmæssigt svækket eller uafvendeligt døende, skal den praktiserende læge kontaktes af Spl/SSA, så tidligt som muligt i forløbet. Der skal indhentes samtykke og evt. inddragelse af pårørende/værge. Den behandlingsansvarlige læge, som oftest vil være den praktiserende læge, skal foretage en vurdering af, hvad der skal ske i tilfælde af hjertestop. Hvis borgerens situation ændrer sig væsentligt, skal lægen kontaktes påny med henblik på ny vurdering. Beslutningen gælder indtil lægen har besluttet andet. Nærmeste pårørende kan ikke fravælge LHR på vegne af en varigt inhabil borger.

Dokumentation

Under Helbredsoplysninger udfyldes skema "Fravalg af hjertelungeredning" udfra lægeordination af autoriserede sundhedsfagligt personale, der henvises til lægens notat med angivelse af dato. Notatet findes under korrespondancer - indbakke.

Ikke forventet dødsfald i hjemmet

Findes borgeren livløs eller ved akut opstået situation, hvor borgeren får respirations- og/eller hjertestop, skal der handles

Handlinger

 • Åndedræt og puls tjekkes - skab frie luftveje
 • Kald 112 og akutsygeplejersken, som har hjertestarter
 • Start hjertelungeredning (30 brystkompressioner og 2 indblæsninger)
 • Ved mistanke eller bekræftet Covid-19 anvendes værnemidler inkl. brug af FFP2/FFP3-maske, handsker og overtrækskittel.
  Ved genoplivning af borger hvor COVID-19 er bekræftet, vurderes mund-til-mund indblæsning at kunne undlades, men der bør udføres maskeventilation med f.eks. Rubens Ballon, såfremt en sådan er tilgængelig, og såfremt man kan betjene den.

Brug af hjertestarter

 • Tænd hjertestarter
 • Fjern tøj og behåring, anbring stødpads, så det røde kryds er midt på brystkassen, træk folien af stødpadsene.
 • Analyserer: Rør ikke personen, mens der analyseres.
 • Stød hvis det anbefales ved tryk på den røde knap.
 • Pårørende underrettes.

Dokumentation

Findetidspunkt dokumenteres, valg af handlinger og videre forløb, samt om pårørende er underrettet.

Genoplivning skal som udgangspunkt altid forsøges.

Der er dog undtagelser, som beskrives nedenfor, hvis man er i tvivl skal genoplivning altid forsøges.

 

1. Sygeplejersken/assistenten kan konstatere, at en borger er død og undlade genoplivning:

 • Dødens indtræden er åbenbar, f.eks. forrådelse eller åbenlyst dødelige skader
 • Når pårørende eller plejepersonale til stede og Spl/SSA har været involveret i plejen, og at døden er forventelig i forhold til borgerens aktuelle helbredsmæssige tilstand1
 • Når borgeren dør alene i sit hjem, men har været klient i hjemmeplejen som led i gennemførelsen af terminalpleje i eget hjem.

2. Forsøg på genoplivning kan fravælges ved umiddelbar lægelig vurdering

Hvis en borger findes livløs, og det skønnes at genoplivning ikke er muligt, kan dette udelades, SÅFREMT det besluttes ved en umiddelbar lægelig vurdering. Den lægelige vurdering kan indhentes telefonisk ved opkald til patientens praktiserende læge, vagtlægen eller 112. Beslutningen træffes udfra oplysning-erne om borgerens helbred, findesituationen og andre relevante oplysninger.

 • Hvis en borger findes død med sikre dødstegn, dødsstivhed, forrådnelse eller ligpletter kontaktes læge - egen læge eller lægevagt - straks med henblik på at konstatere, at døden er indtrådt. Afdøde må ikke røres, og intet i boligen må røres.
 • Kan lægen ikke komme straks, skal borgeren tilses jævnligt (hyppigheden afhænger af den konkrete situation), indtil lægen kommer. Der skal altid gå to ind i hjemmet, hvis afdøde ligger alene.
 • Plejepersonalet eller pårørende skal være tilstede, når lægen kommer. Plejepersonalet skal kunne identificere afdøde og oplyse om forudgående sygdomme og andre relevante forhold.

3. Den behandlingsansvarlige læge har taget stilling til, at der ikke skal foretages LHR

 • Behandlingsansvarlig skal tage stilling til HLR, når der udfyldes en teminalerklæring. En terminalerklæring alene giver ikke ret til at fravælge HLR.

4. Behandlingstestamente

 • Spl/SSA har pligt til at undersøge om en varigt inhabil borger har oprettet et behandlings- eller livstestamente. Det gøres ved at fremsøge borgeren på FMK-online, under fanen "Livs/behandlingstestamente". Det er den behandlingsansvarlige læge, som skal tage stilling til om testatmentet skal træde i kraft.

Handlinger

 • Lægen skal underrettes om dødens konstatering, dødstidspunkt og omstændighederne
 • Pårørende underrettes
 • Afdøde gøres i stand evt. i samarbejde med de pårørende
 • Afdøde skal ikke være under jævnligt tilsyn
 • Lægen tilser borgeren, når der er sikre dødstegn, der skrives dødsattest
 • Psyisk omsorg til eventuelle pårørende. Om ønskes, lades de pårørende alene med afdøde

Dokumentation

Dødstegn og tidspunkt dokumenteres, samt begrundelse for skøn at genoplivning ikke var mulig eller ønskelig. Ordinationen om fravalg af genoplivning noteres med lægens navn. Der dokumenteres, hvornår pårørende er underrettet, samt øvrige aftaler.

Kontakt til politi

Det er lægen – ikke Plejepersonalet - der skal kontakte politiet. Det er politiet, der afgør, om der skal være retslægeligt ligsyn.

Hvis politiet beslutter, at der skal foretages retslægeligt ligsyn, overtager de ansvaret for det videre forløb. De sørger for, at afdøde transporteres til Retsmedicinsk Institut. Politiet overtager også ansvaret for underretning af de pårørende.

Hvis politiet beslutter, at der ikke skal foretages retslægeligt ligsyn, kan lægen skrive dødsattest, såfremt der kan konstateres sikre dødstegn. Hvis der ikke er pårørende til stede i hjemmet, aftales det med mellem partnerne hvem der sikre, at de underrettes.

Plejepersonalet skal - evt. sammen med de pårørende - istandgøre afdøde.

Findes der ingen pårørende til afdøde eller andre nærtstående personer, er det afdødes sagsbehandler der skal anmelde dødsfaldet, ligesom det også er kommunen, der dækker udgiften til begravelsen. I en sådan situation vil det også være kommunen, der bestemmer, hvordan begravelsen skal foregå, og kommunen overtager boet.

Dødsattest

Udfærdigelse af dødsattest kan ske, når der er sikre dødstegn. Lægen foretager ligsyn/konstaterer dødstegn og skriver dødsattest. Det er så vidt muligt, afdødes egen læge, der foretager ligsyn.

I dagtimerne tilkaldes egen læge for at udfærdige dødsattesten.

Hvis dødsfaldet sker i aften- og nattetimerne. Vil egen læge udfærdige dødsattest efterfølgende hverdag, kun i særlige situationer vil det være muligt at få en vagtlæge til at skrive dødsattest på hverdage.

Sker dødsfald i weekend-/helligdage, kontaktes vagtlægen til udfærdigelse af dødsattest.

Ingen stedlige læge kan undslå sig for at komme tilstede til foretagelse af ligsyn, hvis tilkaldelsen skyldes, at afdødes sædvanlige læge og dennes stedfortræder har gyldigt forfald, eller at afdøde ikke har nogen sædvanlig læge på dødstidspunktet.

Ved udfærdigelse af dødsattesten skal lægen bruge sygesikringsbevis, og pårørende eller plejepersonalet skal være til stede, som kan identificere afdøde og oplyse om forudgående sygdomme og andre relevante forhold.

 

Transport af afdøde

Afdøde må ikke lægges i kiste eller flyttes, før dødsattesten er skrevet.
Hvis afdøde ønskes flyttet til et kapel arrangeres dette via bedemand/begravelsesfirma.
De pårørende kontakter bedemand/begravelsesfirma.
Hvis afhentning af afdøde ikke kan vente til bedemand/begravelsesfirma kan komme, kontaktes Falck på tlf. 70 10 20 30, som sørger for, at afdøde transporteres til et kapel.
VIGTIGT ! De pårørende, der vælger dette, skal selv afholde udgiften til Falck. Dødsattesten må ikke sendes med Falck.

Hjertestarter vedligeholdelseskontrol

- hver 4. uge testes dato på elektroder og batterier.

Lederen er ansvarlig for at påfører det, som personaleaktivitet, og for at testen udføres.

 1. Tænd hjertestarteren og lyt til instruktionerne. Apparatet afgiver ikke uden videre et stød, så det er fuldstændigt sikkert at tænde hjertestarteren. Du hører herefter en stemme give instrukser. Sluk atter apparatet ved at holde tænd/sluk-knappen nede en anelse længere. Hvis du ikke får en fejlmelding, er hjertestarteren i princippet klar til brug. Statusindikatoren viser et tjekvink:

  Zoll AED kontrollere at enheden har et grønt ””.
  Ved fejl lyser der et rødt X, og/eller giver et "Bip"

 2. På elektrodesættene er der en holdbarhedsdato.
  Batterierne og elektroder har holdbarhed på fem år.
  Vejledning til skift hentes via linket:
  https://hjertevagt.dk/artikler/guide-elektrodeskift-aed-plus hjertestarter
 

Referencer:

https://hjertevagt.dk/vaerd-at-vide-om-hjertestop/ hentet d.11 feb. 2020

https://hjertevagt.dk/artikler/guide-elektrodeskift-aed-plus-hjertestarter/ hentet d.11. feb. 2020

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk