Delir

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2019
Revideres: Juli 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Sygeplejersker på ældre og sundhedsområdet

Formål/mål:

At observere og behandle patienter med eller mistanke for delir

Observation/udredning:       
Ved mistanke om delir udfyldes CAM skemaet

Hvis kriterierne for delir er opfyldt i henhold til Cam, udredes følgende:

 • TOBS- evt  videre udredning med CRP, BS
 • Urinstiks
 • Smerter
 • Obstipation
 • Urinretention
 • Depression
 • Føde og væskeindtag
 • Medicin- obs ændringer i forhold til virkning og bivirkninger. Pn. medicin
 • Alkohol
 • Uro skema: hentes her: Døgnskema over adfærdsforstyrrelser

Indhente supplerende oplysninger fra pårørende og samarbejdspartner vedrørende

 • Hjælpemidler:
  briller, høreapparater evt. fremskaffelse af disse
 • Patientens hidtidige aktivitetsniveau
 • Kendte demenssymptomer
 • Humørændringer, tidligere depression
 • Medicin; håndkøbspræparater, tidligere forbrug af sovemedicin og alkohol

Pleje og behandling

 • Vurder mulighed for pårørende tilstedeværelse, God støtte og information til de pårørende
 • Understøtte normaldøgnrytme med f.eks., ur, kalender, fortæl gentagne gange hvad tid på dagen det er hvor vedkommende er.
 • Skab ro omkring patienten, undgå tv og radio, ryd op i hjemmet/på stuen 
 • God belysning, svag belysning om natten ikke mørke, passende temperatur
 • Behov for tolk?
 • Kun få personer deltager i plejen, så overstimulation af patienten undgås
 • Vær rolig og undgå at diskutere med den syge
 • Sig højt hvad du gør, samtidig med øjenkontakt- brug så få ord som muligt og brug lavt stemmeleje
 • Undgå small-talk
 • Undgå at give valgmuligheder (sig fx: Nu henter jeg noget at spise til dig, i stedet for Hvad vil du have at spise
 • Undersøg årsager og reagér hurtigt
 • Evt. fastvagt efter aftale med nærmeste leder

Fysisk og følelsesmæssig skade

 • ”Agiteret konfusion” hænger sammen med brug af fysiske begrænsninger som sengeheste, drop, kateter mm. Overvej alternativer.
 • Oprethold patientens normale aktivitetsniveau
 • SIK som alternativ til KAD
 • Obs risiko for tryksår- Bradenscore udfyldes
 • Råd og vejledning til patient og pårørende, der kan hentes inspiration i pjecen Delirium / akut konfusion

Bevar ernærings- og hydreringsgrad

 • Væske og ernæringsskema
 • Evt. Subkutan væske efter lægeordination

Læge Kontakt:

Ved ændring med henblik på yderligere udredning, samt stillingtagen til behov for hyppighed af observationer og behandling

Dokumentation:

Relevante skemaer udfyldes, observationer, pleje og behandling dokumenteres i omsorgssystemet.

 

 

 

 

Referencer:

Pedersen H, Petersen M.M. 2017. Kognitiv Dysfunktion. I: Jastrup S, Holm E (red.).  Sygepleje til ældre Munksgaard s.157-165

http://dok.regionsjaelland.dk/view.aspx?DokID=206572&q=206572#dafs1189070 hentet juli 2019

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk