Medicingivning herunder medicin ved behov (PN)

 

  Udarbejdet/revideret: september 2017/
Okt. 2019
Revideres: Okt. 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker ansat på ældre og sundhedsområdet i Kalundborg Kommune.

Formål/mål:

At patienterne får den ordinerede medicin.

Ved medicingivning forstås indgift at medicin uanset administrationsform, ophældning af medicin fra doseringsæske/dosispakning, afmåling af mixture og hjælp til indtagelse af medicin, samt den fornødne observation af patienten.

Social og sundhedshjælpere må kun opmåle laxantia, øvrige medicinske produkter til behandling pr. os kræver autorisation.

Der skal foreligge en medicinliste i FMK over patienternes aktuelle og samlede medicin, der bygger på lægens ordination. Medicingivning skal foregå i nøje overensstemmelse med de instrukser, som lægen har givet, og medarbejderen må kun foretage ændringer af ordinationen efter aftale med lægen.

 

Håndhygiejne udføres i henhold til gældende retningslinier for håndhygiejne.

Medarbejdere som giver medicin skal ALTID før medicingivningen sikre sig, at det er:

 • den rigtige patient
 • det rette tidspunkt, ugedag og tidspunkt på dagen
 • de rigtige antal tabletter kontrolleres i FMK
 • den rigtige administrationsform (eks. suppositorier, vagitorier, tablet m.m.)
 • at medicinen bliver taget.
 • være observant på virkning og bivirkning og notere dette i omsorgssystemet.
 • hvis der er mistanke om fejl eller andre usikkerhedsmomenter, har man pligt til at sige fra, og meddele dette til vedkommende som har doseret eller ordineret medicinen.

Ansvar

Er man ikke i stand til at varetage medicingivning forsvarligt, herunder sikre nødvendig observation, skal man frasige sig opgaven til nærmeste leder.

Dokumentation

 • Det skal altid fremgå af journal, hvis der ved medicingivning sker afvigelser fra det ordinerede.
 • Observationer noteres i omsorgssystemet og videregives til SSA/spl/læge
 • Det fremgår af kørelisten, hvem der har doseret. Hvis man ikke anvender køreliste, skal der under evaluering dokumenteres, at medicin er doseret, da det altid skal være muligt at kunne identificere, hvem der har dosereret.
 • Indberet utilsigtede hændelse på dpsd.dk

Ovenstående opgave kan udføres af plejepersonale uden medicinkompetence efter oplæring.

Medicin ved behov (PN)

Medarbejdere uden medicinkompetence må aldrig give doseret PN medicin uden første at have kontaktet den ansvarlige sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller læge, medmindre der foreligger en klar skriftlig aftale med begrundelse for afvigelse for ovenstående, hvilket kan være relevant, når den medicinske behandling f.eks. er nitroglycerin, medicin mod kramper samt medicin mod akut åndedrætsbesvær.

Efterfølgende kontaktes ansvarlig sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller læge og medicingivning dokumenteres i PN-udlevering i FMK, samt virkning af den givne medicin af den der har givet medicinen.

OBS: beholdere med ophældt pn-medicin må kun indeholde en enkelt dosis af medicinen. Beholderen skal være mærket med patientens navn og personnummer, medicinens navn, styrke og dosis samt holdbarhedsdato og dato for ophældning

Ansvar

Er man ikke i stand til at varetage medicingivning forsvarligt, herunder sikre nødvendig observation, skal man frasige sig opgaven til nærmeste leder.

Dokumentation af PN medicin

Skal oprettes i FMK, og gives ved behov uanset administrationsform. Når PN-medicinen er givet, dokumenteres det under fanen PN i FMK og evaluering udfyldes, når der observeres, om der har været effekt eller ej.

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk