Injektionsgivning i.m. og s.c. efter lægeordination

 

  Udarbejdet/revideret: Februar 2019
Revideres: Februar 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Sygeplejersker og social og sundhedsassistenter

Formål/mål:

At patienten får den ordinerede medicin

 • Patienten informeres om, hvad der skal ske
 • Lægemiddel tages frem, og der kontrolleres, at det er det korrekte præparat og styrke i forhold til ordination i FMK
 • Ved risiko for allergisk shock forudsættes det, at man er bekendt med behandling af dette, og adrenalin bør være tilgængeligt.
 • Sprøjte og kanyle tages frem. Længden bør tilpasses personens størrelse og tykkelsen af det subkutane fedtlag.
 • Håndhygiejne i henhold til retningslinjer for håndhygiejne
 • Engangsnitrilhandsker benyttes
 • Indstikssted identificeres og desinficeres forud for injektionen med ethanol 70-85% i et ca. 5x5 cm område. Desinfektionsmidlet skal tørre, før huden perforeres, så man undgår, at der med kanylen bringes alkohol ind i stikstedet, og patienten derved påføres unødig smerte
 • Intramuskulærinjektionen gives enten i Musculus gluteus maximus(hoften), Musculus vastus lateralisl (låret) Musculus deltoideus (skulderen)
 • Subcutant injektion: For at undgå injektion i en muskel, holdes hud og det subkutane væv mellem tommelfinger og fingre og løftes dermed forsigtigt op over musklen, så der dannes en hudfold. Nålen føres ind i hudfolden i en vinkel på ca. 45 grader
 • Der aspireres (stemplet trækkes lidt tilbage) for at sikre, at kanylespidsen ikke ligger i en blodåre.
 • Injektion udføres.
 • Kanyle tages af sprøjten ved at benytte kanten/hullet af kanyleboksen og kasseres i kanylebøtte.
 • Tomme sprøjter kasseres sammen med almindelig husholdningsaffald.
 • Handsker aftages og håndhygiejne i henhold til retningslinjer for håndhygiejne
 • Observer borgeren efter injektion med henblik på bivirkning. Efter injektionen bliv hos patienten i ca. 10 minutter for at observere for eventuel allergisk reaktion samt følg vejledningen for det enkelte præparat

Ansvar

Er man ikke i stand til at varetage medicingivning forsvarligt, herunder sikre nødvendig observation, skal man frasige sig opgaven til nærmeste leder.

Dokumentation

 

Referencer:

https://www.ssi.dk/vaccinationer/injektionsteknik hentet feb. 2019
Billede af Musculus gluteus maximus: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2001-46/administrering-af-intramuskulaere-injektioner hentet feb. 2019

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk