Dosering i doseringsæske

 

  Udarbejdet/revideret: Juli 2019
Revideres: Juli 2021
Ansvarlig: Sundhedsstaben

Målgruppe:

Sygeplejersker og social og sundhedsassistenter

Den, der foretager dosering er ansvarlig for, at medicindoseringen er korrekt og rettidig.

Formål/mål:

At borgeren får den ordinerede medicin

Medicindosering forekommer når dosisdispensering ikke er mulig.

Det er lægen, der afgør om patientens medicin skal dosisdispenseres.

Pjece om hjælp dosering af medicin (kan printes, hvis den åbnes på PC)

Naturlægemidler

Såfremt patienten ønsker, ikke lægeordineret medicin, bør medarbejderne rådføre sig med patientens læge herom, og derefter medvirke til at dosere og give naturlægemidler, hvis patienten ønsker dette og lægen ikke afviser dette. Lægen skal ikke ordinere dette i FMK.

PN Medicin
Beholdere med ophældt pn-medicin må kun indeholde en enkelt dosis af medicinen. Beholderen skal være mærket med patientens navn og person- nummer, medicinens navn, styrke og dosis samt holdbarhedsdato og dato for ophældning.

Følgende lægemidler kræver særlig fokus


Lægemiddelgruppe

Typiske fejl

Konsekvens

Antidiabetika
(mod diabetes)

a) Langsomtvirkende og hurtigtvirkende
insulin forveksles
b) Der tages ikke aktion på de blodsukkerværdier, der findes

Hyperglykæmi, hypoglykæmi

 

Antikoagulantia
(blodfortyndende)

a) INR overvåges ikke
b) Der gives dobbelt dosis
c) Behandling stoppes ikke før operation

Hæmoragi, trombose, emboli

 

Methotrexat (lavdosis)

Der gives daglig dosis i stedet for ugentlig dosis

Immunsuppression
(nedsættelse af immunforsvaret)

Kalium

Overdosering, pga. forkert fortyndingsgrad

Hyperkaliæmi

Opioider

a) Manglende dosisreduktion hos ældre
b) Opioidplaster fjernes ikke, før nyt gives
c) Overdosering, pga. regnefejl og forveksling af styrker

Respirationsdepression

Digoxin

Overdosering og forveksling

Arytmi (hjerterytmeforstyrrelser

Gentamicin

Overdosering, pga. manglende overvågning af serum-koncentrationen

Påvirket nyrefunktion

Sådan gør du

 • Find patienten frem på iPad
 • Tast FMK medicinskema frem
 • For at sikre korrekt handelsnavn, skal FMK opdateres, inden doseringen påbegyndes
 • Tag patientens medicinfrem
 • Tag patientens medicinæske frem, sikre at der er navn og personnummer på æsken
 • Udfør håndhygiejne i henhold til retningslinjer for håndhygiejne
 • Brug engangs latexhandsker og evt. teske/pincet
 • Tjek at der er piller nok af hvert enkelt præparat til dosering, inden doseringen påbegyndes, der må kun doseres i det antal æsker, der er medicin til. Der må ikke efterdoseres i allerede doseret æsker. 
 • Følg rækkefølgen på medicinskemaet.
 • Kontroller at præparatets navn og styrke er det samme som på medicinskemaet, hvis ordinationen ikke er entydig, skal der gøres opmærksom herpå til relevant læge, og plejepersonen bør frasige sig opgaven indtil ordinationen er entydig.
 • Kontroller at de doserede præparater stemmer overens med aktuelt handelsnavn på medicinskemaet, ellers skiftes handelsnavn.
 • Dosér i medicinæske, som skal være mærket med korrekt ugedage
 • Kontrollere en gang mere, at det er det rette præparat, som er blevet doseret, samt at antallet af tabletter stemmer overens med ordination.
 • Når al medicin er doseret, kontrollere at antallet af tabletter stemmer overens med medicinliste.
 • Sæt medicin og doseringsæske på plads.
 • Tag handsker af og udfør håndhygiejne i henhold til retningslinje for håndhygiejne.
 • Er der medicin til næste dosering? Hvis ikke – bestilles.
 • Være observant på virkning og eventuelle bivirkninger og meddel lægen om relevante observationer.
 • Ikke ordineret medicin (gammelt medicin) skal sendes til destruktion eller opbevares et andet

Ansvar

Er man ikke i stand til at varetage medicindosering forsvarligt, herunder sikre nødvendig observation, skal man frasige sig opgaven til nærmeste leder.

Afslutning af patienten

Ophæv tilknytning når borger afsluttes eller dør.

Dokumentation

Til medicindosering skal der forefindes aktuelt medicinskema i FMK, der skal oprettes indsatsmål og handlingsanvisninger , som bør være fremadrettet. Der skal noteres, når der er afvigelser fra det planlagte og evt. evaluering.

Utilsigtede hændelser indberettes på dpsd.dk.

 

Referencer:

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk