Medicinhåndtering

 

  Udarbejdet/revideret: februar 2020
Revideres: februar 2022
Ansvarlig: Udviklingssygeplejerske INJK

Målgruppe:

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, samt øvrige medarbejdere med medicinkompetence

Formål/mål:

At sikre at borgeren får den ordinerede medicin på korrekt måde.

Vejledningen beskriver, hvad der forstås ved håndtering af lægemidler, ansvarsfordeling og hvilke metoder, der skal anvendes, når personalet i Kalundborg kommune administrerer og giver medicin til borgerne.

Ansvar

Ledelsen har ansvar for, at medarbejderne har kendskab til de relevante instrukser og i tilstrækkeligt omfang er oplært i arbejdsopgaverne. Den administrative ledelse skal tilrettelægge arbejdet på en måde, der tilgodeser patientsikkerheden.

Når en opgave er uddelegeret, påhviler ansvaret for, at proceduren bliver udført korrekt af den person, som har fået opgaven delegeret.

Både autoriserede og ikke- autoriserede personer har et selvstændigt ansvar, når de handler som lægens medhjælp. Hvis medicinordinationen ikke opfattes entydigt, eller der er mistanke om fejl eller misforståelser skal den pågældende gøre opmærksom herpå og i givet fald frasige sig opgaven. Hvis man ikke er i stand til at varetage håndteringen af et lægemiddel forsvarligt, herunder sikre den nødvendige observation af patienten, skal man frasige sig opgaven og orientere sin nærmeste leder og eventuelt lægen. Relevante observationer i forbindelse med lægemiddelhåndteringen, eksempelvis bivirkninger videreformidles til lægen.

Der må aldrig foretages ændringer af en ordination, medmindre det sker efter aftale med lægen.

Medicinordination

Ved ordination af såvel receptpligtig medicin som håndkøbsmedicin, har den behandlende læge ansvar for vurdering af indikationer, eventuelle bivirkninger eller kontraindikationer, samt at tage stilling til mulige interaktioner med den øvrige medicin borgeren får.

Lægen er ikke forpligtet til at udstede ordinationer på kosttilskud/naturlægemidler. Hvis der gives kosttilskud eller naturmedicin, skal lægen give sin accept af, at borgeren får præparatet. Edifact med accept kopieres ind i journalen, og i bemærkningsfeltet anføres, hvilken dag journalnotatet er journaliseret.

Lægen er ansvarlig for, at en medicinordination er tilstrækkelig udførlig, så de medarbejdere, der varetager medicingivningen, er i stand til at udføre opgaven sikkert og korrekt.
Det er lægens ansvar, at sikre at borgerne har afgivet det fornødne informerede samtykke til behandling med de ordinerede lægemidler.

 

Procedure

Ordination af medicin må kun foretages af læge og skal så vidt muligt være skriftlig i Fælles Medicinkort (FMK)

Ordinationen kan komme fra:

 • praktiserende læge
 • sygehus
 • speciallæge
 • vagtlæge

Vagtlægen kan gøres opmærksom på, at medicin skal ind på FMK. Indtil ordinationen er på FMK oprettes lokal ordination i Care af spl/SSA. Hvis ordination ikke bliver lagt på FMK kontaktes egen læge pr. telefon førstkommende hverdag.

 

 1. Ny FMK-opdatering (bør opsættes som standardadvisudsøgning i Care)
 2. Ordination samt givningsplan ajourføres
 3. Advis markeres som behandlet
 4. Ordination kontrolleres på medicinskemaet og der påføres gruppering
 5. Givningsplan kontrolleres/tilrettes
  • Ved konstatering af åbenlyse fejl:
  • Ordinationen sættes i gruppen "afventer lægelig afklaring". Dette medfører, at præparatet ikke tæller med ved medicingivning
  • Lægen kontaktes pr. telefon eller pr. edifact, hvis der ikke svares på telefonen
  • Medicin gives ikke
 6. Ved øvrige tvivlsspørgsmål følges punkterne 1-5 og egen læge kontaktes pr. telefon eller pr. edifact, hvis der ikke svares på telefonen

 

Der skal handles på advis vedr. medicin ved start og slut af dagvagten og medicinkortet skal tilrettes.

Mens medicinkortet er suspenderet, skal der ikke foretages nogen ændringer. Hvis et medicinkort er suspenderet efter patienten er udskrevet fra sygehus, skal sygehuset kontaktes mhp. frigivelse af kortet. Alternativt kan egen læge frigive kortet.

Ved Mundtligt og herunder telefonisk ordination identificeres beboeren ved både navn og personnummer af lægen og medarbejderen.

Ved ordinationen skal både lægen og plejepersonen sikre sig, at det præcise indhold i ordinationen er forstået.

Ordinationen oprettes som en lokal ordination i Care af spl/SSA.

Medicinordination skal modtages af medarbejdere med medicinkompetence. Medicin gives i overensstemmelse med ordinationer, hvis det skønnes fagligt relevant, ellers drøftes dette med lægen eller nærmeste leder.

Afslutning af patienten

Når medicinindsatsen ophører, skal borgerens tilknytning til FMK fjernes.

Alle præparater grupperes under gruppen "IKKE KORREKT FMK-MEDICIN", så det tydeligt fremgår at medicinskemaet ikke er opdateret.

PN-medicin:

PN-medicin lægges ind med givningstidspunkt "PN" og med angivelse af antal pn. Der vælges administrativ enhed f.eks. dråber. Angiv antal koloner. Under bemærkninger noteres, hvis max. ikke er angivet, dog skal der så vidt muligt altid angives max. dosis af ordinerende læge. 

Selvadministreret PN-medicin grupperes ikke som PN-medicin noteres under medicin ansvarlig; Borger administrerer selv.

Undtaget fra synkronisering med FMK efter aftale med lægen er, hvis ordinationer af kortere varighed (eks øjendrypning efter operation) eller enkeltstående administrationsopgaver (eks B-vit. injektion), hvor borgeren i øvrigt er selvadministrerende af al anden medicin og egen læge følger den øvrige behandling. Ordinationen lægges i disse tilfælde ind som lokal ordination. Tilføj medicinliste og opret lokal ordination.

Dosisdispensering

Det er lægen, der afgør om patienternes medicin skal dosisdispenseres. Dosisdispenseret medicin skal oprettes i FMK under gruppen "Dosisdispenseret medicin".

Ved Dosisdispenseret medicin skal medarbejderen altid observere virkning og evt. bivirkning af medicinen.

Undtagelse fra ovenstående er, hvis patienten selv administrer sin medicin.

Pjece om hjælp dosering af medicin (kan printes, hvis den åbnes på PC)

Opbevaring af medicin

Når en patient ikke selv er i stand til at opbevare lægemidler forsvarligt, skal det aftales med patienten, hvordan lægemidlerne opbevares forsvarligt. Hvis lægemidlerne ikke opbevares i patientens hjem, skal de enkelte patienters lægemidler opbevares særskilt, så sammenblanding ikke kan forekomme.

Der må ikke opbevares fælles håndkøbslægemidler eller lægeordinerede lægemidler, med undtagelse af adrenalin til brug ved akut allergisk reaktion.

Bortskaffelse af medicin

Når der er brug for at bortskaffe lægemidler, fx. når en patient dør, eller lægemidlets holdbarhedsdato er overskredet, opfordres patienten eller dennes pårørende til at aflevere medicinen på apoteket til destruktion. Ved dødsfald kan personalet tilbyde de pårørende at aflevere lægemidlerne til destruktion på apoteket, hvis pårørende ikke har de nødvendige ressourcer, eller personalet skønner det fagligt nødvendigt at medtage medicinen.

Der skal indhentes samtykke fra patienten eller pårørende til destruktion af medicinen.

Se iøvrigt:

 

Referencer:

VEJ nr 9079 af 12/02/2015 Gældende

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk