Vejledning Diabetes handleplan

 

  Udarbejdet/revideret: Udarbejdet juli 2020
Revideres: Revideres juli 2022
Ansvarlig: Udviklingssygeplejerske I.J. - Sundhed & Myndighed

Målgruppe:

Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker på ældre og sundhedsområdet


Formål/mål:

At sikre at diabetes patienter modtager pleje og behandling i henhold til gældende anbefalinger.


Kontrol af behandling: Hvis kontrol af behandling varetages af egen læge og/eller ambulatorier, skal dette fremgå af helbredstilstanden.

Delegeret opgaver i forhold til aftaler om værdier skal beskrives. Det acceptable behandlingsniveau ordineret af lægen, skal stå i tærskelværdier:

 • Blodtryk
 • Blodsukkermåling

Delegeret opgaver i forhold til aftaler om behandling og kontrol skal beskrives i diabetes udredning og i handlingsanvisning:

 • Opfølgning på ordinationer på baggrund af blodprøvesvar
 • Opfølgning på evt. senkomplikationer(hjertesygdom, arteriosklerose, hypertension, hyperlipidæmi, neuroparti, synsnedsættelse, nefropati, kronisk fod/bensår).

Evt. symptomer på hypo og hyperglycæmi skal noteres i helbredstilstande:


Hypo: Årsag kan være for lidt mad, for meget motion, for meget medicin mod sukkersyge, alkohol, væggtab)

Symptomer:

 • Sult
 • Indre uro
 • Svimmelhed
 • Forvirring
 • Tale- og synsforstyrrelser
 • Balanceproblemer
 • Hjertebanken/kramper
 • Svedudbrud
 • Evt- Bevidstløshed og lammelse

Behandling: Patienten tilbydes langtidsvirkende og hurtigvirkende kulhydrater, som f.eks. rugbrød og juice eller andet sukkerholdigt. Forefindes glykogen pen anvendes den udfra ordination. Ved manglende effekt kontaktes læge/112. Afklare årsagen.
 

Hyper: Årsag kan være for meget indtag af sukker, for lidt "diabetesmedicin", prednisolon,  injektionsfiltrat, mindre motion, feber, stress eller andre psykiske belastninger.

Symptomer:

 • Træthed, tørst, hyppig vandladning
 • Utilsigtet vægtændring
 • Urinvejsinfektion
 • Ændret syn
 • Lægkramper
 • Sår der ikke heler
 • Hudkløe

Behandling: Insulin efter ordination. Afklare årsagen.  

 

Ketoacidose (syreforgiftning): årsagen mangel på insulin, enten ved at insulinen ikke er taget, fx ved svigt af en insulinpumpe, eller ved at der er taget for lidt fx ved febersygdom.

Symptomer:

 • Kussmauls respiration(Dyb og hurtig vejrtræning)
 • Acetonelugtende ånde
 • Svimmelhed
 • Kvalme/opkastning
 • Bevidsthedspåvirkning

Behandling: Kontakt læge, da ketoacidose kræver umiddelbar akut indlæggelse på sygehus.

Forebyggende tiltag:
De forebyggende indsatser i forhold til senkomplikationer skal beskrives i handlingsanvisning og i udredningsskema diabetes.

 • Kontrol hos læge/ambulatorier typisk hver 3. mdr.
 • Øjenlæge kontrol- typisk en gang årligt
 • Fodterapeut- negleklipning på fødder og fodstatus foretages af fodterapeut efter lægehenvisning
 • Daglig kontrol af fødder, skal påføres døgnrytmeplanen

Patienten skal tilbydes rehabiliterende sundhedstilbud løbende. Tilbud kan ses på sundheds.dk
Pjece kan udleveres: https://www.sundhed.dk/content/cms/15/87615_livet-med-diabetes-2015.pdf

Mund og tandpleje:
Der skal tages stilling til behov for mund og tandpleje, samt evt. behov for tandlæge/omsorgstandpleje.

Obs på konkurrerende sygdom såvel somatiske som psykiske
Da symptom billede og sindstilstand kan ændres.   

Samtykke:
Ved enhver behandling og kontakt til læge, skal der indhentes samtykke, som skal journal føres i den aktuelle handlingsanvisning.

 

Vedr.: måling af blodsukker henvises til:
https://instruksfiler.kalundborg.dk/Vejledninger_og_procedurer/diabetes_blodsukkermaeling.html

Vedr.: insulininjektion henvises til: https://instruksfiler.kalundborg.dk/Vejledninger_og_procedurer/diabetes_insulininjektion.html

 

 

 

Referencer:

Klinisk vejledning Type 2- diabetes i almen praksis; DSAM:2019

Om type 2 - diabetes, Vejledning til primærsygeplejersker og social- og sundhedsassistenter; Diabetes foreningen:2008


Bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp og den tilhørende vejledning om benyttelse af medhjælp (nr. 115 af 11. december 2009)

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk