Besøg på plejecentre, hvor udendørs besøg ikke er muligt

 

  Udarbejdet/revideret: 10. juni 2020
Revideres: 10. juni 2021
Ansvarlig:

Inge Jekes,

(Godkendt af chefer på ældre- og sundhedsområder)

Målgruppe:

Personalet på sundheds- og ældreområdet

Formål/mål:

At sikre at besøg på plejecentre gennemføres ud fra de sundhedsfaglige anbefalinger, så smitterisiko forebygges og reduceres for både beboere, nære pårørende og medarbejdere i de situationer, hvor beboerens helbred gør at besøget ikke kan foregå udendørs eller hvor der er tale om en kritisk situation.

 

Besøg: Skal som udgangspunkt gennemføres udendørs, se instruks for udendørs besøg. Hvis dette ikke er muligt, kan beboeren få besøg af 1-2 faste besøgspersoner, som er udpeget af beboeren selv. Navn på de udpegede besøgene noteres i omsorgssystemet under Pårørende.

 

Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra:

  • En nær pårørende til en kritisk syg eller døende person 
  • Nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.  Demens diagnose er ikke begrundelse for besøg.

Beslutningen om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen.

 

Nære pårørende:
Ved nære pårørende forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som borgeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen.

Det opfordres at det er få personer, som er beboerens nærmeste pårørende.

 

Før besøg:

Besøg kan kun afvikles efter forudgående aftale og gerne af kortere varighed.


Pårørende må ikke komme på besøg, hvis de har symptomer på sygdom. Pårørende skal i stedet opfordres til anden kontakt fx telefon- eller videoopkald eller hilsner med post eller bud.


Pårørende skal informeres om smitterisiko og forebyggelse heraf. Pjecen ” Til dig, der skal besøg en pårørende på et plejecenter” udleveres til pårørende og der skal være en mundtlig opfølgning, så det sikres, at pårørende har forståelse for forebyggelse af smitte.

Medbringes forplejning, henstilles der til, at dette ikke indtages under besøget.

Pårørende skal så vidt muligt ikke færdes på fælles arealer, men benytte terrassedør, hvor en sådan findes. Hvis ikke skal pårørende følges af personalet til og fra boligen, uden at berøre kontaktflader eller er i kontakt med andre beboere og personale.

Der udføres håndhygiejne inden besøget

 

 

Under besøget:

Opfordres til at afstandskriteriet om 2 meter mellem beboeren og de pårørende overholdes.


Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås. Hvis det sker, at det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, skal den pårørende og beboeren afspritte hænder straks efter kontakten.


Pårørende skal så vidt muligt undgå at røre ved genstande i boligen.


Besøget skal helst foregå stående.

 

 

Efter besøget:

Pårørende følges ud, hvis ikke der benyttes terrassedør.


Beboere og pårørende udfører håndhygiejne efter besøget.

 

Rengøring:

Kontaktpunkter, som den pårørende har berørt rengøres med almindelige rengøringsmidler og derefter desinficeres efter hvert besøg.

Luft ud i boligen under eller efter besøg.  

 

Toiletbesøg:

Ved behov for toiletbesøg følges den pårørende til og fra anvist toilet, som efterfølgende rengøres og desinficeres af personalet.

 

 

 

Referencer:

Sundhedsstyrelsen 17 marts 2020; Håndtering af COVID-19: Besøg på institutioner, hvor personer fra risikogrupper bor eller har langvarigt ophold. 

SUM; Besøgsrestriktioner på plejehjem m.v. og sygehuse (senest opdateret 07.04.2020)
Sundhedsstyrelsen 10 maj 2020; Covid-19 forebyggelse af smittespredning

Sundhedsstyrelsen 12 maj 2020; Retningslinjer om forebyggelse af smitte med Covid-19 ved besøg på plejecentre.

Pjecen. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Plejecentre/Til-dig_-der-skal-besoege-en-paaroerende-paa-et-plejecenter-A5-printvenlig.ashx?la=da&hash=E827CD9AF2D40D892F6A81BA08B130DAC04904BA

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Juni/Gradvis-genaabning-paa-plejehjem-og-sygehuse.aspx hentet 10 juni 2020

 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk