KVALITETSSTANDARD FOR BEVILLING OG BESVARELSE AF NØDKALD


Vedrørende borgere udenfor plejecentrene
KALUNDBORG KOMMUNE.

1. Lovgrundlag

Lov om Social service, § 112.

2. Indsatsens art.

Borgeren, der er i fare for at komme i akut nød i eget hjem og som derfor kan have behov for akut hjælp, kan få bevilliget og installeret et nødkald, hvorfra de kan kalde efter hjælp.

3. Formål

At hjælpe borgere, der er i akut nød.

4. Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, der ikke kan benytte en telefon, og som

 • Har en varig funktionsnedsættelse, der indikerer akut behov for hjælp (eks. hjertesygdom, luftvejssygdom).
  eller
 • Har faldtendens. Borgeren skal være udredt, og der skal være iværksat forbyggende foranstaltninger ud fra vedtagne retningslinjer for udredning og indsats.
  eller
 • Er i en midlertidig helbredsmæssig situation, der gør, at de kan få behov for akut hjælp.

5. Ydelsen omfatter

 • Nødkaldsapparat med sender,
 • Opsætning og nedtagning af nødkalds apparat
 • Adgang til borgerens bolig

6. Hyppighed

Individuelt

7. Hvem besvarer nødkaldet

Nødkaldet besvares som udgangspunkt af et personale fra Den kommunale Sygepleje

8. Kompetence-krav til leverandør

 • At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag.
 • At medarbejderen har tavshedspligt og oplysningspligt.  

9. Pris

Ydelsen er gratis

10. Krav til borgeren

 • En forudsætning for at få bevilget nødkald er, at borgeren fysisk og psykisk er i stand til at betjene nødkaldet efter hensigten. Kan borgeren ikke dette, revurderes bevillingen mhp. evt. anden hjælp.
 • Adgangsforhold til boligen samt selve boligen skal opfylde de krav, der er i henhold til arbejdsmiljølovgivning.
 • Borgeren skal give tilladelse til, at kommunen får adgang til borgerens bolig.
 • Der skal være adgang til et telefonstik (fastnet) i borgerens bolig.

11. Kvalitetsmål

Hjælpen tilstræbes at være fremme så hurtigt som muligt efter kaldet er modtaget, dog senest efter 30 minutter i dagtiden, 60 minutter om aftenen og 90 minutter om natten.

12. Opfølgning

Ved midlertidig bevilling revurderes sædvanligvis efter 3 mdr.

13. Klagemulighed

Der henvises til klagevejledning, som er vedlagt afgørelsen.
 
     
 

Nexus Support
5953 4350

nexussupport@kalundborg.dk